Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

246. Energia w ruchu zmiennym

Model punktu materialnego zastosujemy do ruchu wózka po równi pod wpływem jednorodnego pola grawitacyjnego i siły tarcia.

Ruch opóźniony i przyspieszony


Energia w ruchu ze zmienną prędkością.

Przemiany energii w ruchu ze zmienną prędkością.

Zasada zachowania energii.

Zasada zachowania energii mechanicznej.

Przemiany energii.

Zadanie

Wózek popchnięty został pod górkę z prędkością 10m/s. Wjechał na wysokość 4,5m.

Jaka była prędkość wózka gdy stoczył się powrotem do podnóża góry?

Pomijamy opory powietrza.

Gdyby nie było żadnych oddziaływań powodujących rozpraszanie energii, to odpowiedź byłaby natychmiastowa - z taką samą prędkością wózek zjechał do podnóża góry jak zaczął wjeżdżanie.

Musimy więc sprawdzić czy została zachowana energia mechaniczna w trakcie wjeżdżania wózka na górę.

Porównanie energii u podnóża góry i na wierzchołku.

(8kB)Porównanie energii u podnóża góry i na wierzchołku


Okazuje się, że musimy uwzględnić tarcie. Wózek dotarł na wysokość 4,5 m i stoczył się - nie przejechał wierzchołka.

Wydajność procesu energetycznego wyniosła więc około 88 % przy jeździe pod górę.

Jazda w dół odbywa się po takiej samej powierzchni, pod wpływem siły grawitacji - takiej samej.

Możemy więc założyć, że siły tarcia będą takie same i ciało wykona taką samą pracę.

W efekcie straci tyle samo energii. Końcowym wynikiem będzie mniejsza prędkość (szybkość) wózka u podnóża góry, gdy będzie się staczał.

Prędkość wózka u podnóża góry po stoczeniu się


(11kB) Prędkość wózka u podnóża góry po stoczeniu się

W rozwiązaniu zadania nie można zastosować zasady zachowania energii mechanicznej.

Zasada zachowania energii całkowitej (razem z energią wewnętrzną) obowiązuje i z tego prawa korzystaliśmy.

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

  2013-04-19Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt