Strona na telefon

247. Relatywistyczne dodawanie prędkości.

Szczególna teoria względności daje rozwiązania odbiegające od intuicji.
Przykład, kiedy można i trzeba stosować Szczególną Teorię Względności do analizy ruchu ciała.

Efekty relatywistyczne

Transformacja Lorentza

Dodawanie prędkości zgodne z mechaniką relatywistyczną.

Zadanie

W kierunku Ziemi leci rakieta z szybkością 0,7 c. W pewnym momencie z rakiety wystrzelono pocisk. Szybkość pocisku względem rakiety wynosi 0,7 c.

Z jaką szybkością pocisk zbliża się do Ziemi?

Do rozwiązania tego zadania trzeba zastosować transformacje relatywistyczne - relatywistyczne dodawanie prędkości.

Zakładamy, że:

rakieta porusza się wzdłuż osi x (jest układem odniesienia poruszającym się względem Ziemi);
prędkość pocisku podana jest względem rakiety - pocisk porusza się również wzdłuż osi x.

Relatywistyczne dodawanie prędkości możemy przedstawić za pomocą wzoru

relatywistyczne dodawanie prędkości

Zgodnie z mechaniką relatywistyczna "suma" prędkości jest mniejsza od prędkości światła.
Relatywistyczne dodawanie prędkości przechodzi w zwykłe, gdy prędkości są znacznie mniejsze od prędkości światła.

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?