Strona na telefon

248. Ruch planet wokół Słońca

Model punktu materialnego można wykorzystać do opisu ruchu Ziemi wokół Słońca.

Ruch jednostajny po okręgu

Ruch planet wokół Słońca.

Prędkość ruchu planety wokół Słońca.

Zadanie

Własności ruchu po okręgu można wykorzystać do obliczenia odległości Ziemi od Słońca.

Potrzebna jest do tego znajomość prędkości ruchu Ziemi względem Słońca.

Jak obliczyć odległość Ziemi od Słońca?

Dane:

v = 30 km/s - prędkość Ziemi w ruchu wokół Słońca

t = okres obiegu = 1 rok

Szukane


r =? - promień orbity Ziemi.

Jak obliczyć średnią odległość Ziemi od Słońca?

Założenia:


Prędkość Ziemi w ruchu wokół Słońca wynosi v=30 km/s.

Orbita Ziemi jest okręgiem o promieniu r - średnia odległość Ziemi od Słońca.

Długość obwodu okręgu


długość obwodu okręgu

Droga Ziemi w ruchu wokół Słońca


- długość orbity - droga w ruchu ze stałą szybkością (obwód okręgu)
długość obwodu okręgu

Przyrównanie obu wyrażeń na drogę


długość obwodu okręgu

Stąd wzór na promień orbity

długość obwodu okręgu

Po podstawieniu danych liczbowych otrzymamy wartość promienia orbity


długość obwodu okręgu

Wynik otrzymany w przybliżeniu


długość obwodu okręgu


Na ogół zadanie jest inne - obliczyć trzeba średnią szybkość Ziemi w ruchu wokół Słońca.
Wtedy danymi są czas obiegu i średnia odległość Ziemi od Słońca.

Kiedy można założyć, że ruch Ziemi wokół Słońca odbywa się po okręgu, a nie po elipsie?

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?