Strona na telefon

249. Ruch przyspieszony - przyspieszenie średnie

Ruch jednostajnie przyspieszony

Ruch przyspieszony - jak obliczamy przyspieszenie średnie.

Droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym.

Prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym.

Zadanie

Przykładem ruchu przyspieszonego jest ruch pocisku w lufie broni myśliwskiej, np. sztucera.

W chwili początkowej pocisk spoczywa, potem rozpędza się i wylatuje z lufy - ma maksymalną prędkość poziomą w ciągu całego ruchu.

Rozpędzanie się pocisku nie jest równomierne - przyspieszenie się zmienia.

Zmiany te są bardzo skomplikowane. Do oceny czasu trwania ruchu w lufie wystarczy obliczyć wartość średnią przyspieszenia.

Wtedy przyspieszenie to traktujemy, tak jakby to było przyspieszenie w ciągu całego ruchu - czyli przyspieszenie stałe.

Zadanie

Z lufy sztucera o długości 64 cm = 0,64 m wylatuje pocisk z prędkością 600 m/s.

Jak długo pocisk przelatywał przez lufę?

Założenia:

- ruch jednostajnie przyspieszony w lufie,

- ruch prostoliniowy punktu materialnego.

Długość lufy - wartość (długość) drogi l

Przyspieszenie - wartość a

Zmiana prędkości w lufie


Zmiana prędkości w lufie Zmiana prędkości w lufie

W ruchu jednostajnie przyspieszonym prędkość średnia równa jest połowie sumy prędkości początkowej i końcowej


Zmiana prędkości w lufie

W warunkach zadania


Zmiana prędkości w lufie

Zawsze słuszny jest wzór - droga równa jest iloczynowi prędkości średniej i czasu ruchu


Zmiana prędkości w lufie

czyli w naszym przypadku


Zmiana prędkości w lufie

Mamy więc

Zmiana prędkości w lufie

po podstawieniu

Zmiana prędkości w lufie

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?