Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

249. Ruch przyspieszony - przyspieszenie średnie

Ruch jednostajnie przyspieszony

Ruch przyspieszony - jak obliczamy przyspieszenie średnie.

Droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym.

Prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym.

Zadanie

Przykładem ruchu przyspieszonego jest ruch pocisku w lufie broni myśliwskiej, np. sztucera.

W chwili początkowej pocisk spoczywa, potem rozpędza się i wylatuje z lufy - ma maksymalną prędkość poziomą w ciągu całego ruchu.

Rozpędzanie się pocisku nie jest równomierne - przyspieszenie się zmienia.

Zmiany te są bardzo skomplikowane. Do oceny czasu trwania ruchu w lufie wystarczy obliczyć wartość średnią przyspieszenia.

Wtedy przyspieszenie to traktujemy, tak jakby to było przyspieszenie w ciągu całego ruchu - czyli przyspieszenie stałe.

Zadanie

Z lufy sztucera o długości 64 cm = 0,64 m wylatuje pocisk z prędkością 600 m/s.

Jak długo pocisk przelatywał przez lufę?

Założenia:


- ruch jednostajnie przyspieszony w lufie,

- ruch prostoliniowy punktu materialnego.

Długość lufy - wartość (długość) drogi l

Przyspieszenie - wartość a

Zmiana prędkości w lufieZmiana prędkości w lufie

Przyspieszenie

Zmiana prędkości w lufie

W ruchu jednostajnie przyspieszonym prędkość średnia równa jest połowie sumy prędkości początkowej i końcowej


Zmiana prędkości w lufie

W warunkach zadania


Zmiana prędkości w lufie

Zawsze słuszny jest wzór - droga równa jest iloczynowi prędkości średniej i czasu ruchu


Zmiana prędkości w lufie

czyli w naszym przypadku


Zmiana prędkości w lufie

Mamy więc

Zmiana prędkości w lufie

po podstawieniu

Zmiana prędkości w lufie

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

  2013-04-19Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt