Strona główna na telefon

Dodawanie prędkości

Kinematyka - ruchy płaskie

Składanie ruchów to dodawanie wektorów przemieszczenia, prędkości lub przyspieszenia.

Dodawanie przesunięć wykonujemy metodą analityczną lub graficzną.

Przesunięcie jako wektor ma określony kierunek, wartość i zwrot.

Dodawanie prędkości możemy wykonać metodą równoległoboku lub trójkąta.

Prędkość jako wektor ma określony kierunek, wartość i zwrot.

Zadanie

Dwa pojazdy wyruszają z tego samego miejsca. Pojazdy te poruszają się po prostych prostopadłych do siebie trasach.

Z jaką szybkością oddalają się od siebie te pojazdy?

Wybieramy układ odniesienia związany z wybranym punktem ziemi.

Względem tego punktu pojazdy (ciała fizyczne) poruszają się, po prostych prostopadłych.

Prędkość drugiego pojazdu względem pierwszego opisana jest wektorem będącym sumą prędkości tych pojazdów względem ziemi.

W zadaniu interesuje nas szybkość czyli wielkość fizyczna będąca ilorazem drogi przez czas ruchu a nie ilorazem przesunięcia przez czas ruchu.

Dla obliczenia szybkości względnej

w ruchu dwóch ciał po prostych prostopadłych wystarczy obliczyć przekątną trójkąta prostokątnego w którym przyprostokątne mają wartości szybkości tych ciał.
W ruchu prostoliniowym w tym samym kierunku wartość prędkości jest równa szybkości ruchu.
w ruchu dwóch ciał po prostych prostopadłych wystarczy obliczyć przekątną trójkąta prostokątnego W ruchu dwóch ciał po prostych prostopadłych wystarczy obliczyć przekątną trójkąta prostokątnego w którym przyprostokątne mają wartości szybkości tych ciał

Przykład


Dwa ciała poruszają się w kierunkach prostopadłych do siebie - szybkość względna
Ciało pierwsze porusza się na wschód z szybkością 4 m/s.
Ciało drugie porusza się na południe z szybkością 3 m/s.

Ciało pierwsze oddala się od ciała drugiego z szybkością.

w ruchu dwóch ciał po prostych prostopadłych wystarczy obliczyć przekątną trójkąta prostokątnego

Rzadko kiedy wynik wychodzi tak ładny - na ogół jest to ułamek dziesiętny, który trzeba przybliżyć.w ruchu dwóch ciał po prostych prostopadłych wystarczy obliczyć przekątną trójkąta prostokątnego w ruchu dwóch ciał po prostych prostopadłych wystarczy obliczyć przekątną trójkąta prostokątnego

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d.
Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v.
Obliczyć siłę działającą na pocisk w desce.
Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?