Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Dodawanie prędkości

Kinematyka - ruchy płaskie

Składanie ruchów to dodawanie wektorów przemieszczenia, prędkości lub przyspieszenia.

Dodawanie przesunięć wykonujemy metodą analityczną lub graficzną.

Przesunięcie jako wektor ma określony kierunek, wartość i zwrot.

Dodawanie prędkości możemy wykonać metodą równoległoboku lub trójkąta.

Prędkość jako wektor ma określony kierunek, wartość i zwrot.

Zadanie

Dwa pojazdy wyruszają z tego samego miejsca. Pojazdy te poruszają się po prostych prostopadłych do siebie trasach.

Z jaką szybkością oddalają się od siebie te pojazdy?

Wybieramy układ odniesienia związany z wybranym punktem ziemi.

Względem tego punktu pojazdy (ciała fizyczne) poruszają się, po prostych prostopadłych.

Prędkość drugiego pojazdu względem pierwszego opisana jest wektorem będącym sumą prędkości tych pojazdów względem ziemi.

W zadaniu interesuje nas szybkość czyli wielkość fizyczna będąca ilorazem drogi przez czas ruchu a nie ilorazem przesunięcia przez czas ruchu.

Dla obliczenia szybkości względnej

w ruchu dwóch ciał po prostych prostopadłych wystarczy obliczyć przekątną trójkąta prostokątnego w którym przyprostokątne mają wartości szybkości tych ciał.
W ruchu prostoliniowym w tym samym kierunku wartość prędkości jest równa szybkości ruchu.
w ruchu dwóch ciał po prostych prostopadłych wystarczy obliczyć przekątną trójkąta prostokątnego
W ruchu dwóch ciał po prostych prostopadłych wystarczy obliczyć przekątną trójkąta prostokątnego w którym przyprostokątne mają wartości szybkości tych ciał

Przykład


Dwa ciała poruszają się w kierunkach prostopadłych do siebie - szybkość względna
Ciało pierwsze porusza się na wschód z szybkością 4 m/s.
Ciało drugie porusza się na południe z szybkością 3 m/s.

Ciało pierwsze oddala się od ciała drugiego z szybkością.

w ruchu dwóch ciał po prostych prostopadłych wystarczy obliczyć przekątną trójkąta prostokątnego

Rzadko kiedy wynik wychodzi tak ładny - na ogół jest to ułamek dziesiętny, który trzeba przybliżyć.w ruchu dwóch ciał po prostych prostopadłych wystarczy obliczyć przekątną trójkąta prostokątnego w ruchu dwóch ciał po prostych prostopadłych wystarczy obliczyć przekątną trójkąta prostokątnego

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d.
Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v.
Obliczyć siłę działającą na pocisk w desce.
Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

  2013-04-19Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt