Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

254. Ruch zmienny - ruch przyspieszony i ruch opóźniony

Ruch prostoliniowy (lub ruch wzdłuż ustalonej trasy)

Ruch zmienny to ruch przyspieszony lub ruch opóźniony. Przyspieszeni i opóźnienie są miarą zmian prędkości.
Przyspieszenie ruchu jako miara zmiany prędkości określa o ile zmienia się prędkość w ciągu jednostki czasu.
Ruch prostoliniowy w tę samą stronę jest najprostszym przypadkiem ruchu przyspieszonego.

Przyspieszenie średnie obliczamy jako iloraz zmiany prędkości przez czas, w którym ta zmiana nastąpiła.
.
Drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym możemy obliczyć wykorzystując prędkość początkową, przyspieszenie i czas ruchu lub znając prędkości początkową i końcową oraz czas ruchu.

Do opisu ruchu wystarczy na ogół tylko kilka wielkości. Gdy trasa jest ustalona - niekoniecznie prosta linia - wystarczy nam często potraktowanie ruchu nawet wzdłuż linii krzywej jako ruch prostoliniowy.

Przykładem takiego ruchu jest ruch samochodu po ustalonej trasie.

Zadanie

Rozpatrzmy ruch samochodu stale w tę samą stronę. Niech samochód w chwili początkowej stoi w wybranym punkcie - nasze zero.

Następnie samochód rusza i rozpędza się - czas zaczęliśmy mierzyć w chwili rozpoczęcia ruchu (jeszcze była prędkość zerowa).

Samochód rozpędza się przez czas t i uzyskuje szybkość (prędkość) chwilową (wskazywaną przez szybkościomierz w samochodzie) v.

Jakie było średnie przyspieszenie samochodu?

Jak obliczyć drogę samochodu w czasie rozpędzania się?

Najpierw obliczymy średnie przyspieszenie samochodu

-

opuścimy znaczek przy a

1

Droga w ruchu przyspieszonym ze znaną prędkością końcową i początkową
Aby obliczyć drogę trzeba wykorzystać znaną prędkość i czas lub przyspieszenie i czas.

W ruchu jednostajnie zmiennym średnia prędkość ruchu równa jest połowie sumy prędkości początkowej i końcowej.

W naszym przypadku ciało porusza się w tę samą stronę i po linii prostej (to zakładamy).

Wtedy możemy obliczyć szybkość średnią w taki sam sposób jak prędkość średnią - dodając szybkość początkową do końcowej i dzieląc otrzymaną sumę przez dwa.

W zadaniu sytuacja jest prostsza - szybkość początkowa jest równa zero.

Droga w ruchu przyspieszonym ze znaną prędkością końcową i początkową.2


Droga w ruchu przyspieszonym ze znaną prędkością końcową i początkową

Można drogę policzyć korzystając ze znajomości przyspieszenia, ale w naszym zadaniu dana jest prędkość końcowa i czas ruchu, gdy ciało ruszyło ze stanu spoczynku.

Możesz szukać dalej
Twoja wyszukiwarka

3


Droga w ruchu przyspieszonym ze znaną prędkością końcową i początkową

4

Droga w ruchu przyspieszonym ze znaną prędkością końcową i początkową

5

Droga w ruchu przyspieszonym ze znaną prędkością końcową i początkową

6

Droga w ruchu przyspieszonym ze znaną prędkością końcową i początkową

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d.
Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v.
Obliczyć siłę działającą na pocisk w desce.
Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

  2013-04-19Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt