Strona na telefon

254. Ruch zmienny - ruch przyspieszony i ruch opóźniony

Ruch prostoliniowy (lub ruch wzdłuż ustalonej trasy)

Ruch zmienny to ruch przyspieszony lub ruch opóźniony. Przyspieszeni i opóźnienie są miarą zmian prędkości.

Przyspieszenie ruchu jako miara zmiany prędkości określa o ile zmienia się prędkość w ciągu jednostki czasu.

Ruch prostoliniowy w tę samą stronę jest najprostszym przypadkiem ruchu przyspieszonego.

Przyspieszenie średnie obliczamy jako iloraz zmiany prędkości przez czas, w którym ta zmiana nastąpiła.

Drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym możemy obliczyć wykorzystując prędkość początkową, przyspieszenie i czas ruchu lub znając prędkości początkową i końcową oraz czas ruchu.

Do opisu ruchu wystarczy na ogół tylko kilka wielkości. Gdy trasa jest ustalona - niekoniecznie prosta linia - wystarczy nam często potraktowanie ruchu nawet wzdłuż linii krzywej jako ruch prostoliniowy.

Przykładem takiego ruchu jest ruch samochodu po ustalonej trasie.

Zadanie

Rozpatrzmy ruch samochodu stale w tę samą stronę. Niech samochód w chwili początkowej stoi w wybranym punkcie - nasze zero.

Następnie samochód rusza i rozpędza się - czas zaczęliśmy mierzyć w chwili rozpoczęcia ruchu (jeszcze była prędkość zerowa).

Samochód rozpędza się przez czas t i uzyskuje szybkość (prędkość) chwilową (wskazywaną przez szybkościomierz w samochodzie) v.

Jakie było średnie przyspieszenie samochodu?

Jak obliczyć drogę samochodu w czasie rozpędzania się?

Najpierw obliczymy średnie przyspieszenie samochodu

opuścimy znaczek śr przy a

1. Średnie przyspieszenie

Droga w ruchu przyspieszonym ze znaną prędkością końcową i początkową

Aby obliczyć drogę trzeba wykorzystać znaną prędkość i czas lub przyspieszenie i czas.

W ruchu jednostajnie zmiennym średnia prędkość ruchu równa jest połowie sumy prędkości początkowej i końcowej.

W naszym przypadku ciało porusza się w tę samą stronę i po linii prostej (to zakładamy).

Wtedy możemy obliczyć szybkość średnią w taki sam sposób jak prędkość średnią - dodając szybkość początkową do końcowej i dzieląc otrzymaną sumę przez dwa.

W zadaniu sytuacja jest prostsza - szybkość początkowa jest równa zero.

2. Droga w ruchu prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym ze znaną prędkością końcową i początkową.

Droga w ruchu przyspieszonym ze znaną prędkością końcową i początkową

Można drogę policzyć korzystając ze znajomości przyspieszenia, ale w naszym zadaniu dana jest prędkość końcowa i czas ruchu, gdy ciało ruszyło ze stanu spoczynku.

4

Droga w ruchu przyspieszonym ze znaną prędkością końcową i początkową

5

Droga w ruchu przyspieszonym ze znaną prędkością końcową i początkową

6

Droga w ruchu przyspieszonym ze znaną prędkością końcową i początkową

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d.
Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v.
Obliczyć siłę działającą na pocisk w desce.
Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?