Strona na telefon

255. Straty energii w liniach energetycznych

Prąd elektryczny zmienny

Prąd elektryczny przemienny jest podstawowym Ľródłem energii w gospodarstwach domowych i w przemyśle.

Transformowanie prądu przemiennego jest konieczne, by podczas przesyłania energii elektrycznej ograniczyć jej straty.

Linie przesyłowe mają długości sięgające setek kilometrów. Straty energii byłyby w nich ogromne, gdyby nie możliwość transformowania napięcia pod jakim przesyłany jest prąd przemienny.

Straty energii w liniach energetycznych zależą od długości tych linii, ich przekrojów i materiału z którego są wykonane.

Fabryki potrzebują dużej mocy doprowadzanego prądu elektrycznego. Praktyczne zastosowanie do przesyłania energii elektrycznej ma prąd przemienny. Dla ograniczenia strat energii na przewodach stosuje się wysokie napięcie do przesyłania prądu przemiennego.

Dlaczego właśnie prąd przemienny?

Prąd przemienny możemy transformować z dużą sprawnością energetyczną. Otrzymujemy wtedy bardzo duże napięcie zasilające a małe natężenie prądu dla tej samej mocy.

Przewody mają oporność zależną od ich długości i grubości oraz od zastosowanego materiału. Dla określonego przewodu można tę oporność traktować jak wielkość stałą. Do uzyskania przepływu prądu o zadanym natężeniu trzeba przyłożyć do przewodu doprowadzającego niewielkie napięcie. Reszta napięcia może zasilać urządzenia.

Prąd przepływający przez przewód powoduje jego grzanie się (rośnie jego energia wewnętrzna - przewód się grzeje).

Moc wydzielana w przewodzie o danym oporze przy przepływie prądu elektrycznego o zadanym natężeniu.

(4kB) Moc wydzielana w przewodzie o danym oporze przy przepływie prądu elektrycznego o zadanym natężeniu

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.
Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?