Strona główna na telefon

257. Ogniskowa zwierciadła wklęsłego

Zwierciadło sferyczne wklęsłe - podstawowe własności


Z pomiarów odległości przedmiotu od zwierciadła i obrazu tego przedmiotu od zwierciadła można obliczyć ogniskową tego zwierciadła.

Optyka geometryczna zakłada, że światło rozchodzi się w postaci cieniutkich promieni prostoliniowo.

Promień świetlny to niezmiernie wąska wiązka światła.

Zjawisko odbicia światła zachodzi na granicy dwóch ośrodków.

Prawo odbicia światła.

Zwierciadła płaskie i sferyczne.

Ognisko zwierciadła wklęsłego.

Ogniskowa zwierciadła wklęsłego.

Obrazy powstające w zwierciadle wklęsłym.

Równanie zwierciadła kulistego wklęsłegoOdległość przedmiotu od zwierciadła wklęsłego wzdłuż osi optycznej - x;

Odległość obrazu od zwierciadła wklęsłego wzdłuż osi optycznej - y;

Promień krzywizny zwierciadła wklęsłego - R;
Ogniskowa zwierciadła wklęsłego - f.

(1)
(1kB) Równanie zwierciadła kulistego wklęsłego

Przykład 1Z pomiarów odległości przedmiotu od zwierciadła i obrazu tego przedmiotu od zwierciadła można obliczyć ogniskową tego zwierciadła.

(2)
(5kB) można obliczyć ogniskową tego zwierciadła.

Przykład 2Znając odległość przedmiotu od zwierciadła i ogniskową zwierciadła można obliczyć odległość obrazu od zwierciadła.

(3)
(4kB) można obliczyć odległość obrazu od zwierciadła

Przykład 4Oczekując określonej odległości obrazu od zwierciadła i znając ogniskową zwierciadła można przewidzieć odległość przedmiotu od zwierciadła.

(4)
(5kB)  można przewidzieć odległość przedmiotu od zwierciadła

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?