Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

257. Ogniskowa zwierciadła wklęsłego

Zwierciadło sferyczne wklęsłe - podstawowe własności


Z pomiarów odległości przedmiotu od zwierciadła i obrazu tego przedmiotu od zwierciadła można obliczyć ogniskową tego zwierciadła.

Optyka geometryczna zakłada, że światło rozchodzi się w postaci cieniutkich promieni prostoliniowo.

Promień świetlny to niezmiernie wąska wiązka światła.

Zjawisko odbicia światła zachodzi na granicy dwóch ośrodków.

Prawo odbicia światła.

Zwierciadła płaskie i sferyczne.

Ognisko zwierciadła wklęsłego.

Ogniskowa zwierciadła wklęsłego.

Obrazy powstające w zwierciadle wklęsłym.

Równanie zwierciadła kulistego wklęsłegoOdległość przedmiotu od zwierciadła wklęsłego wzdłuż osi optycznej - x;

Odległość obrazu od zwierciadła wklęsłego wzdłuż osi optycznej - y;

Promień krzywizny zwierciadła wklęsłego - R;
Ogniskowa zwierciadła wklęsłego - f.

(1)
(1kB) Równanie zwierciadła kulistego wklęsłego


Przykład 1Z pomiarów odległości przedmiotu od zwierciadła i obrazu tego przedmiotu od zwierciadła można obliczyć ogniskową tego zwierciadła.

(2)
(5kB) można obliczyć ogniskową tego zwierciadła.

Przykład 2Znając odległość przedmiotu od zwierciadła i ogniskową zwierciadła można obliczyć odległość obrazu od zwierciadła.

(3)
(4kB) można obliczyć odległość obrazu od zwierciadła

Przykład 4Oczekując określonej odległości obrazu od zwierciadła i znając ogniskową zwierciadła można przewidzieć odległość przedmiotu od zwierciadła.

(4)
(5kB)  można przewidzieć odległość przedmiotu od zwierciadła

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

 2013-04-30Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt