Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

259. Wykres drogi w ruchu jednostajnie przyspieszonym

Przykład zastosowania modelu punktu materialnego - ruch konkretnego ciała traktowanego jako punkt materialny (ciało obdarzone masą ale pomijane są jego rozmiary).

Kinematyka punktu materialnego

Własności ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego.

Zadanie

Ciało rusza z miejsca i porusza się ruchem prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym.

Narysować wykres zależności drogi od czasu.

Ciało fizyczne - ogólne określenie każdego obiektu materialnego.

Układ odniesienia to wybrane ciało lub układ ciał.

Układ współrzędnych.

Droga ruchu ciała.

Przyspieszenie ruchu ciała.

Przyspieszenie chwilowe.

Opis ruchu.


Wykres drogi w ruchu jednostajnie przyspieszonym.

Zadanie


Ciało rusza z miejsca i porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym.
Narysować wykres zależności drogi od czasu.

Dane i szukane wielkości fizyczne


(1)
dane i szukane wielkości fizyczne

Droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym


(2)
Droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym

Tabela do sporządzenia wykresu


(3)
(7kB) Tabela do sporządzenia wykresu

Wykres zależności drogi od czasu


(4)
(13kB) Wykres zależności drogi od czasu

Twoja wyszukiwarka


Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d.
Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v.
Obliczyć siłę działającą na pocisk w desce.
Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

  2013-04-19Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt