Strona na telefon

261. Pęd, zasada zachowania pędu.

Zastosowanie modelu punktu materialnego do analizy zjawiska dynamicznego i wykorzystanie zasady zachowania pędu izolowanego układu ciał.

Pęd, zasada zachowania pędu.

Przykłady innych zadań wykorzystujących zasadę zachowania pędu - więcej

Rozwiązania zadań - wykorzystanie zasady zachowania pędu

Dynamika - dział mechaniki zajmujący się przyczynami zmian ruchu.

Zmiany ruchu ciała są skutkiem działania sił.

Przyczyny zmian ruchu ciała to siły działające na ciała.

Pęd ciała jest wektorową wielkością dynamiczną opisującą ciało w ruchu.

Pęd układu ciał to suma pędów wszystkich ciał tworzących układ.

Zmiana pędu ciała jest skutkiem działania sił zewnętrznych

Zadanie

Wózek o masie M porusza się ze stałą poziomą prędkością v.

W pewnej chwili na wózek spada pionowo kamień o masie m.

Jaka będzie prędkość układu wózek-kamień?

Dane i szukane wielkości fizyczne

(1)

Pęd. Dane i szukane wielkości fizyczne

Zakładamy brak zewnętrznych oddziaływań.

Oddziaływanie grawitacyjne można pominąć - wózek jedzie po poziomym torze, siła grawitacji ma kierunek pionowy. Siła grawitacji jest zrównoważona przez siłę sprężystości podłoża.

Wykorzystamy zasadę zachowania pędu dla układu ciał (izolowanego).

(2)

(2kB) Fizyka. Mechanika. Pęd. Wykorzystamy zasadę zachowania pędu dla układu ciał (izolowanego)

Po podstawieniu danych otrzymamy wynik końcowy

(3)

Fizyka. Mechanika. Pęd. Po podstawieniu danych otrzymamy wynik końcowy

ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,         RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,       Elektromagnetyzm,     Rzuty

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d.
Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v.
Obliczyć siłę działającą na pocisk w desce.
Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Zadanie

Z miasta A do B samochód przemieszczał się ze średnią szybkością v1=80 km/h.
Drogę powrotną przebył z szybkością średnią v2=50 km/h.
Jaka była średnia szybkość samochodu w czasie całej jazdy (czasu postoju nie wliczamy)?

Fizyka opisując świat materialny używa wielu pojęć abstrakcyjnych - idealnych.

Zadanie - przepływ ciepła

Dwa kilogramy wody o temperaturze 10 stopni Celsjusza ogrzano do temperatury wrzenia w czajniku elektrycznym w ciągu 15 minut. Oporność R grzałki czajnika równa jest 25 omów. Jakim napięciem U zasilany był czajnik? Straty energii pomijamy. Ciepło właściwe wody c równe jest 4200 dżuli na kilogram i stopień Celsjusza. Rozwiązanie zadania

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,         RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,       Elektromagnetyzm,     Rzuty,