Strona na telefon

267. Satelita Ziemi - spis stron

Satelity Ziemi - obiekty poruszające się pod wpływem pola grawitacyjnego Ziemi.
Z satelitami Ziemi kojarzymy obiekty umieszczone przez człowieka na orbicie wokółziemskiej.
Satelitą może być jednak także obiekt, który Ziemia "wychwyci" z przestrzeni wokółziemskiej.
na ile to realne?
To już inna sprawa.

267. Satelita Ziemi - spis stron

Wielkości charakteryzujące satelitę Ziemi

Satelita na orbicie kołowej o promieniu R ma prędkość spełniającą warunek - przyspieszenie dośrodkowe jest równe natężeniu pola grawitacyjnego dla tego promienia orbity.

Na tej orbicie satelita o masie m ma energię kinetyczną ...

Na orbicie o promieniu 4R satelita będzie miał prędkość ...

Na tej orbicie satelita o tej samej masie m będzie miał energię kinetyczną ...

Energia kinetyczna satelity zmalała o ...
Energia kinetyczna zmalała ...
Więcej
220. Grawitacja i ruch satelity

Zadanie

Na jakiej odległości od Ziemi znajduje się ciało jeżeli przyspieszenie dośrodkowe działająca na nie jest równe przyspieszeniu ziemskiemu (natężeniu pola grawitacyjnego Ziemi)?

222. Ruch sztucznego satelity Ziemi

Zadanie

Obliczmy jaka jest wartość energii produkowanej przez Słońce.

121. Energia Słońca

Zadanie

Jaką całkowitą energię ma satelita okrążający Ziemię na orbicie kołowej o promieniu r. Przyjąć, że Ziemia ma symetrię sferyczną i, że satelita porusza się bez oporów.

179. Energia mechaniczna w polu grawitacyjnym niejednorodnym

Zadanie

Jaką maksymalną szybkość uzyska spadający swobodnie kamień, a jaką ciało zsuwające się po równi pochyłej bez tarcia, jeśli na początku ruchy ciała znajdowały się na tej samej wysokości nad powierzchnią Ziemi?
175. Spadek swobodny i ruch po równi pochyłej

Energia mechaniczna - energia grawitacyjna

Energia potencjalna grawitacyjna

Oddziaływania grawitacyjne i satelita
Grawitacja - ruch satelity i energia potencjalna.

Grawitacja i ruch satelity

Ruch satelity Ziemi

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?