270. Termodynamika. Zmiany stanu skupienia.
2021-01-12 20:07

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Strona główna na telefon

270. Zmiany stanu skupienia.

Termodynamika - nauka o cieple. Zmiany stanu skupienia.

Zadanie 270 - zmiana stanu skupienia

Ile ciepła trzeba dostarczyć kawałkowi lodu o masie 3 kg i temperaturze 0 stopni C , aby go całkowicie zamienić w parę wodną o temperaturze 100 stopni C ?

Zadanie na telefon

Ważne pojęcia z termodynamiki potrzebne do rozwiązywania zadań z zakresu zmiany stanu skupienia

Topnienie, parowanie i wrzenie.

Energia potrzebna do ogrzania ciała.

Energia potrzebna do zmiany stanu skupienia.

Temperatura topnienia.

Temperatura wrzenia.

Wpływ ciśnienia na temperaturę topnienia.

Wpływ ciśnienia na temperaturę wrzenia.

Ciepło właściwe.

Ciepło topnienia.

Ciepło parowania.

Zadanie 270

Ile ciepła trzeba dostarczyć kawałkowi lodu o masie 3 kg i temperaturze t1=00C (0 stopni C), aby go zamienić w parę wodną o temperaturze t2=1000C (100 stopni Celsjusza)?

Woda paruje w każdej temperaturze w której istniej jako ciecz. Przejście ze stanu stałego w stan gazowy nazywamy sublimacją.

1. Energia (ciepło) potrzebna do stopienia lodu znajdującego się w temperaturze topnieni

Do wyparowania wody w temperaturze mniejszej niż temperatura wrzenia pod danym ciśnieniem

Potrzebne dane to
- ciepło topnienia (w temperaturze topnienia pod ciśnieniem normalnym);
- masa lodu.

Do ogrzania wody o temperaturze równej temperaturze topnienia do temperatury wrzenia pod danym ciśnieniem potrzeba energii

2. Energia (ciepło) potrzebna do ogrzania wody

Do wyparowania wody w temperaturze mniejszej niż temperatura wrzenia pod danym ciśnieniem

Potrzebne dane to:
- ciepło właściwe wody;
- masa wody powstałej z lodu;
- różnica temperatur wody wrzącej i wody powstałej ze stopienia lodu.

różnica temperatur wody po stopieniu lodu i temperatury wrzenia wody

3. Różnica (przyrost) temperatury wody

Do wyparowania wody w temperaturze mniejszej niż temperatura wrzenia pod danym ciśnieniem

gdzie
od temperatury wrzenia odejmujemy temperaturę wody po stopieniu lodu

Do odparowania wody znajdującej się w temperaturze wrzenia pod danym ciśnieniem potrzeba energii

4. Energia (ciepło) potrzebna do odparowania wody w temperaturze wrzenia

Do wyparowania wody w temperaturze mniejszej niż temperatura wrzenia pod danym ciśnieniem

Potrzebne dane to:
- ciepło parowania w temperaturze wrzenia;
- masa wody.

Całkowita energia potrzebna do odparowania lodu znajdującego się w temperaturze 0 stopni Celsjusza trzeba energii równej sumie energii potrzebnej do zajścia każdego z tych procesów.

5. Energia całkowita (ciepło) potrzebna do stopienia lodu, ogrzania wody i odparowania wody

Do wyparowania wody w temperaturze mniejszej niż temperatura wrzenia pod danym ciśnieniem

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

1141. Wzory z fizyki - wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

2. Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

223. Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

7. Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

1130. Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

1074. Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

10. Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

432. Rozwiązane zadania z kinematyki

1192. Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

4001. Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

241. Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N.

311. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie

Bez znajomości fizyki można dobrze żyć, ale co tracimy?

Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

2021-01-03 16:36

Strona główna