Strona na telefon

275. Energia kinetyczna (średnia) cząsteczek gazu doskonałego

Energia cząsteczek gazu w ustalonej objętości w zależności od ciśnienia i temperatury.


Podczas przemiany izochorycznej ciśnienie gazu wzrosło s razy.

Ile razy wzrosła średnia energia kinetyczna cząsteczek?

Ważne pojęcia termodynamiki potrzebne do rozwiązywania zagadnień przemian gazowych


Gaz doskonały.

Równanie Clapeyrona – równanie stanu gazu doskonałego.

Stała gazowa.

Temperatura w skali Kelvina i skali Celsjusza.

Ilość moli gazu.

Ilość cząsteczek gazu.

Energia kinetyczna (średnia) cząsteczek gazu doskonałego.

Stała Boltzmanna.

Przemiana izochoryczna.


Zadanie


Podczas przemiany izochorycznej ciśnienie gazu wzrosło s razy.

Ile razy wzrosła średnia energia kinetyczna cząsteczek?

Rozwiązanie

Wariant 1¦rednia energia kinetyczna cząsteczki gazu w przemianie izochorycznej

Wariant 2Wyprowadzenie wzoru na zmianę energii kinetycznej cząsteczki gazu doskonałego w przemianie izochorycznej

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?