Strona główna na telefon

277. Ciśnienie gazu. Równanie Clapeyrona.

Ciśnienie określonej ilości gazu w zależności od objętości i temperatury.

W zbiorniku o objętości V znajduje się 1 mol gazu doskonałego o temperaturze T.
Jakie ciśnienie gaz wywiera na ścianki zbiornika?

Ważne pojęcia termodynamiki


Gaz doskonały.

Równanie Clapeyrona – równanie stanu gazu doskonałego.

Stała gazowa.

Temperatura w skali Kelvina.

Ilość moli gazu.

Zadanie

W zbiorniku o objętości V znajduje się 1 mol gazu doskonałego o temperaturze T.
Jakie ciśnienie gaz wywiera na ścianki zbiornika?

Równanie Clapeyrona - równanie stanu gazu doskonałego.

Dla gazu o temperaturze pokojowej 20 stopni Celsjusza i zajmującego objętość 1 metra sześciennego
Równanie stanu gazu doskonałego - obliczanie ciśnienia gazu

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?