278. Ilość cząteczek gazu w określonych parametrach: objętość, ciśnienie i temperatura.
2021-01-17 18:07

Strona główna na telefon

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

278. Gaz doskonały. Ilość cząteczek gazu.

Ilość cząteczek gazu w określonych warunkach - wykorzystanie teorii kinetyczno-molekularnej

Ilość cząteczek gazu w określonych parametrach:

objętość V,

ciśnienie p i

temperatura T.

Zadanie

Obliczyć ilość N cząteczek (molekuł) gazu doskonałego znajdujących się w naczyniu o pojemności V.

Gaz wywiera na ścianki zbiornika ciśnienie p (równe ciśnieniu atmosferycznemu), w temperaturze t stopni Celsjusza.

Ważne pojęcia termodynamiki

Gaz doskonały.

Równanie Clapeyrona – równanie stanu gazu doskonałego.

Stała gazowa R

Temperatura w skali Kelvina i skali Celsjusza.

Ilość moli gazu

Ilość cząteczek gazu N

Zadanie 278

Obliczyć ilość cząteczek gazu doskonałego znajdujących się w naczyniu o pojemności V.
Gaz wywiera na ścianki zbiornika ciśnienie p (równe ciśnieniu atmosferycznemu), w temperaturze t stopni Celsjusza.

Ilość cząteczek gazu w danej objętości, pod znanym ciśnieniem i w określonej temperaturze grill jako źródlo gazu

Obliczenia

Ilość cząteczek gazu w danej objętości, pod znanym ciśnieniem i w określonej temperaturze

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

1141. Wzory z fizyki - wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

2. Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

223. Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

1130. Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

1074. Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

10. Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

432. Rozwiązane zadania z kinematyki

1192. Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

4001. Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

241. Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N.

311. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

2021-01-03 16:04

Strona główna na komputer