Strona główna na telefon

278. Gaz doskonały. Ilość cząsteczek gazu.

Ilość cząsteczek gazu w określonych warunkach - wykorzystanie teorii kinetyczno-molekularnej

Ilość cząsteczek gazu w określonych parametrach: objętość V,
ciśnienie p i
temperatura T.

Zadanie

Obliczyć ilość cząsteczek gazu doskonałego znajdujących się w naczyniu o pojemności V.

Gaz wywiera na ścianki zbiornika ciśnienie p (równe ciśnieniu atmosferycznemu), w temperaturze t stopni Celsjusza.

Ważne pojęcia termodynamiki


Gaz doskonały.


Równanie Clapeyrona – równanie stanu gazu doskonałego.

Stała gazowa R.

Temperatura w skali Kelvina i skali Celsjusza.

Ilość moli gazu.

Ilość cząsteczek gazu N.


Zadanie


Obliczyć ilość cząsteczek gazu doskonałego znajdujących się w naczyniu o pojemności V.
Gaz wywiera na ścianki zbiornika ciśnienie p (równe ciśnieniu atmosferycznemu), w temperaturze t stopni Celsjusza.

Ilość cząsteczek gazu w danej objętości, pod znanym ciśnieniem i w określonej temperaturze (24kB) grill jako źródlo gazu

Obliczenia


Ilość cząsteczek gazu w danej objętości, pod znanym ciśnieniem i w określonej temperaturze

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?