279. Termodynamika. Silniki cieplne.
2021-01-19 19:43

Strona na telefon

279. Silniki cieplne. Silnik Carnota.

Termodynamika. Silniki cieplne. Silnik Carnota.

Zadanie

Obliczyć sprawność η silnika cieplnego, jeżeli w ciągu jednego cyklu wykonał on pracę W i równocześnie przekazał do chłodnicy energię równą Q2.

Podstawą działania silników cieplnych są zamknięte cykle termodynamiczne - zamknięte cykle przemian cieplnych.

Ważne pojęcia termodynamiki

Sprawność silnika Carnota czyli silnika idealnego pracującego zgodnie z cyklem Carnota.

Pierwsza zasada termodynamiki - zasada zachowania energii w układach termodynamicznych.

Grzejnica (grzejnik)- źródło energii dla silnika cieplnego.

Chłodnica.

Cykl pracy silnika.

Druga zasada termodynamiki.

Zasada zachowania energii.

Zadanie

Obliczyć sprawność η silnika cieplnego, jeżeli w ciągu jednego cyklu wykonał on pracę W i równocześnie przekazał do chłodnicy energię równą Q2.

Rozwiązanie

Każdy silnik cieplny musi mieć grzejnicę - źródło energii wewnętrznej (przekazywanej w procesie cieplnego przepływu), chłodnicę - odbierającą energię wewnętrzną (w procesie cieplnego przepływu energii) i układ przetwarzający energię wewnętrzną w pracę mechaniczną.

Sprawność silnika cieplnego definiujemy jako iloraz otrzymanej pracy przez dostarczoną energię wewnętrzną (w procesie cieplnego przepływu).

Oznacza to, że sprawność każdego silnika cieplnego jest mniejsza od jedności.

Rozwiązanie:

Sprawność silnika cieplnego obliczamy ze wzoru:

W idealnym silniku cieplnym spełniona jest zasada zachowania energii dla energii dostarczonej i otrzymanej w formie pracy mechanicznej i oddanej do chłodnicy.

Sprawność silnika cieplnego

Powrót do

TERMODYNAMIKA - SPIS

Przykład 1.

Silnik wykonał w ciągu jednego cyklu pracę mechaniczną 5kJ i oddał do chłodnicy 20kJ energii w formie ciepła.

Jaka jest sprawność takiego silnika?

Sprawność silnika cieplnego - przykład 1

Powrót do

TERMODYNAMIKA - SPIS

Przykład 2.

Silnik wykonał w ciągu jednego cyklu pracę mechaniczną 15kJ i oddał do chłodnicy 15kJ energii w formie ciepła.


Jaka jest sprawność takiego silnika?

Sprawność silnika cieplnego - przykład 2

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Powrót do

TERMODYNAMIKA - SPIS

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalnagrawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N.

Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm