Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

279. Silniki cieplne. Silnik Carnota.

Termodynamika. Silniki cieplne. Silnik Carnota.Zadanie


Obliczyć sprawność η silnika cieplnego, jeżeli w ciągu jednego cyklu wykonał on pracę W i równocześnie przekazał do chłodnicy energię równą Q2.

ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,         RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,       Elektromagnetyzm,    

Podstawą działania silników cieplnych są zamknięte cykle termodynamiczne - zamknięte cykle przemian cieplnych.

Ważne pojęcia termodynamikiSprawność silnika Carnota czyli silnika idealnego pracującego zgodnie z cyklem Carnota.

Pierwsza zasada termodynamiki - zasada zachowania energii w układach termodynamicznych.

Grzejnica (grzejnik)- źródło energii dla silnika cieplnego.

Chłodnica.

Cykl pracy silnika.

Druga zasada termodynamiki.

Zasada zachowania energii.

Zadanie


Obliczyć sprawność η silnika cieplnego, jeżeli w ciągu jednego cyklu wykonał on pracę W i równocześnie przekazał do chłodnicy energię równą Q2.Rozwiązanie


Każdy silnik cieplny musi mieć grzejnicę - źródło energii wewnętrznej (przekazywanej w procesie cieplnego przepływu), chłodnicę - odbierającą energię wewnętrzną (w procesie cieplnego przepływu energii) i układ przetwarzający energię wewnętrzną w pracę mechaniczną.

Sprawność silnika cieplnego definiujemy jako iloraz otrzymanej pracy przez dostarczoną energię wewnętrzną (w procesie cieplnego przepływu).

Oznacza to, że sprawność każdego silnika cieplnego jest mniejsza od jedności.

Rozwiązanie:


Sprawność silnika cieplnego obliczamy ze wzoru:

W idealnym silniku cieplnym spełniona jest zasada zachowania energii dla energii dostarczonej i otrzymanej w formie pracy mechanicznej i oddanej do chłodnicy.

Sprawność silnika cieplnego
Powrót do
TERMODYNAMIKA - SPIS

Przykład 1.


Silnik wykonał w ciągu jednego cyklu pracę mechaniczną 5kJ i oddał do chłodnicy 20kJ energii w formie ciepła.

Jaka jest sprawność takiego silnika?

Sprawność silnika cieplnego - przykład 1

Powrót do
TERMODYNAMIKA - SPIS

Przykład 2.


Silnik wykonał w ciągu jednego cyklu pracę mechaniczną 15kJ i oddał do chłodnicy 15kJ energii w formie ciepła.


Jaka jest sprawność takiego silnika?


Sprawność silnika cieplnego - przykład 2

Czy możesz już sam zarabiać?


Oczywiście


Jedną z form może być pisanie e-booków.


Jak napisać taki e-book?


Jak napisać, stworzyć i zacząć sprzedawać własnego e-booka?


Na jaki temat możesz napisać e-booka?


Na każdy, na którym się znasz lepiej niż inni.


"Cechą e-booka, warunkującą jego niesamowitą popularność na zachodzie i rosnącą z miesiąca na miesiąc w Polsce, są ZEROWE koszty produkcji."


Jak napisać, stworzyć i zacząć sprzedawać własnego e-booka?


"Jeśli coś produkujemy za darmo, to nie ma ryzyka stracenia zainwestowanych pieniędzy, bo nic nie zainwestowaliśmy i jest to najlepszy z możliwych model biznesu."ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,         RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,       Elektromagnetyzm,  
 


Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?


Oto kilka przydatnych linków


Starożytny Rzym


Ancient Rome - po angielsku


Starożytny Egipt


Starożytna Grecja


Ancient Greece - po angielsku
Powrót do
TERMODYNAMIKA - SPIS


Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

 2013-05-02Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt