Strona na telefon

281. Ilość gazu w określonych warunkach: objętość, ciśnienie i temperatura. Gaz doskonały. Równanie Clapeyrona

Ilość gazu w określonych warunkach: objętość, ciśnienie i temperatura.Obliczyć masę powietrza znajdującego się w pokoju o długości a, szerokości b i wysokości h.

Ciśnienie powietrza w pokoju - przyjąć normalne ciśnienie atmosferyczne.

Za temperaturę powietrza przyjąć temperaturę pokojową – 20 stopni Celsjusza.

Masa molowa powietrza jest równa około 29g.

Przyjmujemy, że dla powietrza możemy zastosować prawa gazu doskonałego – równanie Clapeyrona.

Ważne pojęcia termodynamikiGaz doskonały.

Równanie Clapeyrona – równanie stanu gazu doskonałego.

Stała gazowa.

Temperatura w skali Kelvina i skali Celsjusza.

Ilość moli gazu.

Masa gazu.

Gęstość gazu.


Przykład rozwiązania zadania wykorzystującego prawa gazu doskonałegoObliczyć masę powietrza znajdującego się w pokoju o długości a, szerokości b i wysokości h.

Ciśnienie powietrza w pokoju - przyjąć normalne ciśnienie atmosferyczne.

Za temperaturę powietrza przyjąć temperaturę pokojową – 20 stopni Celsjusza.

Masa molowa powietrza jest równa około 29 g.

Przyjmujemy, że dla powietrza możemy zastosować prawa gazu doskonałego – równanie Clapeyrona.

Równanie stanu gazu - ilość gazu

Obliczenia dla pokoju o wymiarach:
- długość 4 m;
- szerokość 3 m;
- wysokość 3 m.

Równanie stanu gau - obliczanie masy gazu

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?