Strona na telefon

Kinematyka. Względność ruchu.

Kinematyka zajmuje się opisem ruchu ciał.

Kinematyka nie udziela odpowiedzi na pytanie dlaczego ruch ciała jest taki jak go opisuje.

Układ odniesienia.

Wykorzystanie dwóch układów odniesienia do opisu ruchu.

Zadanie

Między wyspami znajdującymi się na rzece jest odległość l=1200m. Łódka płynie z prądem rzeki 10 minut, a pod prąd rzeki 15 minut.

Obliczyć prędkość prądu rzeki u i prędkość v łódki względem wody (na "stojącej" wodzie).

Ważne pojęcia kinematyki

Dodawanie prędkości.

Odejmowanie prędkości.

Względność prędkości.

Zadanie

kinematyka, prędkość średnia

Między wyspami znajdującymi się na rzece jest odległość l=1200m.
Łódka płynie z prądem rzeki 10 minut, a pod prąd rzeki 15 minut.

Obliczyć prędkość prądu rzeki i prędkość łódki względem wody (na "stojącej" wodzie).

Zakładamy, że:

- rzeka jest prosta a woda płynie w niej tak samo w każdym miejscu;

- silnik łódki pracuje stale z taką samą mocą;

- pomijamy czas rozpędzania i hamowania łódki.

Wyprowadzenie zależności (wzorów).

ATOM, Mechanika, OPTYKAgrawitacja,
Elektrostatyka, MagnetyzmPrąd elektryczny,
Energia,    Szybkość ruchuKinematyka,
      RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,     Elektromagnetyzm,
    Rzuty,    

Obliczenia wartości prędkości.


kinematyka, prędkość średnia ATOM, Mechanika, OPTYKAgrawitacja,
Elektrostatyka, MagnetyzmPrąd elektryczny,
Energia,    Szybkość ruchuKinematyka,
      RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,     Elektromagnetyzm,
    Rzuty,    

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

ATOM, MechanikaOPTYKA, grawitacja, Elektrostatyka,      MagnetyzmPrąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchu, Kinematyka, RUCH PO OKRĘGUDynamika, Elektromagnetyzm, Rzuty,