Strona na telefon

294. Druga zasada dynamiki. Siła wypadkowa.

Dynamika. Zasady dynamiki.

Zadanie

Na ciało o stałej masie (nieznanej) działa siła wypadkowa o wartości F1. Ciało to porusza się z przyspieszeniem a1.

Z jakim przyspieszeniem będzie poruszać się to ciało pod działaniem siły o wartości F2?

Obliczyć:

- przyspieszenie ciała pod wpływem siły wypadkowej o wartości F2;

- masę ciała.

Druga zasada dynamiki.

Siła wypadkowa.

Dodawanie sił.

Przyspieszenie ciała.

Zadanie


Na ciało o stałej masie (nieznanej) działa siła wypadkowa o wartości F1. Ciało to porusza się z przyspieszeniem a1.

Z jakim przyspieszeniem będzie poruszać się to ciało pod działaniem siły o wartości F2?

Obliczyć:

- przyspieszenie ciała pod wpływem siły wypadkowej o wartości F2;

- masę ciała.
Zakładamy, że ruch ciała rozpatrujemy w układzie inercjalnym – w sile wypadkowej nie trzeba uwzględniać sił bezwładności (nie występują zjawiska świadczące o ich występowaniu).

W rozwiązaniu otrzymamy tylko wartość przyspieszenia, w zadaniu nie ma mowy o kierunku i zwrocie wektora siły.

Przykład

Siła o wartości 20N nadaje pewnemu przyspieszenie 4 metry na sekundę kwadrat.

Z jakim przyspieszeniem będzie poruszać się to ciało pod wpływem siły wypadkowej o wartości 15N? Jaką masę ma to ciało?

2. Przyspieszenie ciała.

Druga zasada dynamiki.
1. Przyspieszenie ciała - obliczenia.

Druga zasada dynamiki.

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęĽnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?