Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

295. Oddziaływania elektryczne. Siły elektryczne.

Elektrostatyka. Prawo Coulomba.Jak obliczyć potencjał elektryczny ładunku kulistego (potencjał pola elektrycznego wytwarzanego w przestrzeni otaczającej kulisty ładunek)

- Tekst w formacie pdf.

Potencjał elektryczny ładunku kulistego

Elektryczność (ładunek elektryczny) jest własnością materii - nie ma ładunku bez materii.

Ważne pojęcia elektrostatyki


Ładunek elektryczny. - to jedna z własności materii

Oddziaływania elektryczne.

Siły elektryczne.

Zadanie


Dwa ładunki Q1=8nC i Q2=10nC znajdują się w odległości r=0,02 m od siebie.

1 namokulomb=1nC=0,000 000 001 kulomba=10-9C

Jaka jest wartość siły ich wzajemnego oddziaływania?

Założenia:

- ciała naładowane (ładunki) mają wymiary punktowe;

- ładunki znajdują się w próżni.

Siła wzajemnego oddziaływania dwóch ładunków (spoczywających w inercjalnym układzie odniesienia) zależy od:

- wartości obu ładunków:

- rodzaju (znaku) obu ładunków;

- odległości między ładunkami (punktowymi);

ośrodka, w którym znajduje się obszar przestrzeni zawierający oba ładunki.

Siły wzajemnego oddziaływania dwóch ładunków punktowych znajdujących się w próżni opisuje prawo Coulomba:

- siły te mają kierunek prostej przechodzącej przez oba ładunki (punkty);

- siły te mają zwroty zwrócone na zewnątrz odcinka łączącego oba ładunki, gdy ładunki są tego samego rodzaju (mają te same znaki) – siły odpychające;

- siły te mają zwroty zwrócone do wewnątrz odcinka łączącego oba ładunki, gdy ładunki są różnych znaków (różnych rodzajów) – siły przyciągające;

- siły te mają wartość proporcjonalną do iloczynu wartości obu ładunków;

- siły te mają wartość odwrotnie proporcjonalną do kwadratu odległości między tymi ładunkami (punktami).

Rzeczywiste ładunki (ciała naładowane) zawsze mają skończone rozmiary.

Odległość między ładunkami mierzymy wtedy, jako odległość między środkami tych ciał.

Dla zachowania symetrii (i prostoty rozwiązań) zakładamy, że ciała naładowane są kulami.

1. Ładunki i siły elektryczne.

Elektrostatyka. Siły elektryczne. Prawo Coulomba.
2. Elektrostatyka. Siły elektryczne. Prawo Coulomba.

Elektrostatyka. Siły elektryczne. Prawo Coulomba.

3. Elektrostatyka. Siły elektryczne. Prawo Coulomba.

Elektrostatyka. Siły elektryczne. Prawo Coulomba.

Obliczymy siłę działającą między ładunkami Q1=8 nC i Q2= 10 nC odległymi o r=0,02 m4. Elektrostatyka. Siły elektryczne. Prawo Coulomba. Obliczania siły.

Elektrostatyka. Siły elektryczne. Prawo Coulomba. Obliczenia.

Siła bardzo mała. O skutkach możemy coś powiedzieć wtedy, gdy znać będziemy cechy ciał, np. masę.

Kto Jeszcze Chce Mieć Zyskowną Stronę WWW?


Czy masz stronę WWW na której chciałbyś zarobić?
Biznes dla którego Internet mógłby być dodatkowym
źródłem dochodu? A może chcesz mieć dochodowy
biznes stricte internetowy?

Abonament CzasNaE-Biznes

Jeśli wydałeś jakiekolwiek pieniądze na swój
serwis WWW to powinieneś te pieniądze odzyskać...
z górką lub górą.

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

 2013-05-03Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt