Strona na telefon

297. Potencjał elektryczny ładunku punktowego. Potencjał elektryczny ładunku kulistego.

Elektrostatyka. Potencjał elektryczny. Pole elektryczne.

\

Elektrostatyka zajmuje się zjawiskami elektrycznymi wywołanymi przez ładunki spoczywające.

Zadanie

Metalowa kulka o promieniu r ma ładunek elektryczny Q. Kulka znajduje się w próżni.

Obliczyć potencjał elektryczny w odległości r od środka kulki czyli potencjał elektryczny na powierzchni kuli.

Ważne pojęcia

Ładunek elektryczny.

Oddziaływania elektryczne.

Siły elektryczne

Potencjał elektryczny ładunku punktowego.

Potencjał elektryczny ładunku kulistego.

Zadanie

Metalowa kulka o promieniu r ma ładunek elektryczny Q. Kulka znajduje się w próżni.

Obliczyć potencjał elektryczny w odległości r od środka kulki.

Każdy ładunek elektryczny wytwarza pole elektryczne. Pole to możemy opisać za pomocą wektora natężenia pola elektrycznego lub za pomocą wielkości skalarnej – potencjału elektrycznego.

Potencjał elektryczny związany jest z własnościami energetycznymi pola elektrycznego, a dokładnie z pracą potrzebną do przeniesienia ładunku elektrycznego w polu elektrycznym.

Dla pojedynczych ładunków zakładamy, że ich potencjał jest równy w nieskończoności (kolejne założenie o niezrozumiałej treści fizycznej – punkt w nieskończoności).

Dla ładunków dodatnich potencjał jest dodatni i maleje do zera w nieskończoności.

Dla ładunków ujemnych potencjał jest ujemny i rośnie do zera w nieskończoności.

Dla ładunku umieszczonego na przewodzącej (metalowej) kuli musimy uwzględnić rozkład ładunku wyłącznie na powierzchni kuli przewodzącej.

Konsekwencją rozkładu ładunku metalowej kuli wyłącznie na jej powierzchni jest brak pola elektrycznego wewnątrz tej kuli i stały potencjał wewnątrz kuli. Największa wartość bezwzględną ma potencjał naładowanej kuli na jej powierzchni. Potencjał ten możemy obliczyć jak potencjał ładunku punktowego.

Wyniki zapiszemy następująco

Przykład

Kula metalowa o promieniu 2 cm naładowana została ładunkiem 1 pikokulomba. Obliczyć potencjał wewnątrz kuli, na jej powierzchni i w odległości 2 cm od powierzchni kuli.

Ładunek bardzo mały, a powstał potencjał o wartości 450 V.

Jaka jest gęstość powierzchniowa tego ładunku?

3. Potencjał ładunku punktowego.

Potencjał elektryczny ładunku punktowego i potencjał elektryczny ładunku kulistego

1. Potencjał naładowanej kuli metalowej.

Potencjał elektryczny ładunku punktowego. Potencjał elektryczny ładunku kulistego

2. Potencjał naładowanej kuli metalowej - obliczenia.

Potencjał elektryczny ładunku punktowego. Potencjał elektryczny ładunku kulistego

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?