Strona na telefon

298. Siły elektryczne. Potencjał elektryczny ładunku punktowego. Potencjał elektryczny ładunku kulistego.

Elektrostatyka. Potencjał elektryczny. Pole elektryczne.Elektrostatyka podaje metody obliczania pola elektrycznego:
natężenia pola elektrycznego,
potencjału elektrycznego,
energii układu ładunków,
sił elektrycznych.

Zadanie
Metalowa naelektryzowana kulka o promieniu R=10cm wytwarza przy swojej powierzchni potencjał 1000 V. Kulka znajduje się w próżni.

Obliczyć ładunek kulki i gęstość powierzchniową tego ładunku.

Ważne pojęcia potrzebne do rozwiązania zadania:

Ładunek elektryczny.

Oddziaływania elektryczne.

Siły elektryczne.

Potencjał elektryczny ładunku punktowego.

Potencjał elektryczny ładunku kulistego.


Zadanie


Metalowa naelektryzowana kulka o promieniu R=10cm wytwarza przy swojej powierzchni potencjał 1000 V. Kulka znajduje się w próżni.
Obliczyć ładunek kulki i gęstość powierzchniową tego ładunku.

Ładunek elektryczny wytwarza pole elektryczne. Pole to opisujemy za pomocą wektora natężenia pola elektrycznego (wiążemy go z wektorem siły) lub za pomocą potencjału elektrycznego (wielkości związanej z pracą i energią).

Potencjał elektryczny jest wielkością skalarną (tak jak praca i energia). Potencjał określa pracę potrzebną do przeniesienia jednostkowego ładunku elektrycznego w polu elektrycznym.

Zakładamy, że potencjał wytwarzany przez ładunek elektryczny jest równy w nieskończoności.

Ładunki dodatnie wytwarzają potencjał dodatni, malejący do zera w nieskończoności.

Ładunki ujemne wytwarzają potencjał ujemny, rosnący do zera w nieskończoności.

Znając promień kuli i potencjał na powierzchni przewodzącej kuli naładowanej możemy obliczyć ładunek zgromadzony na powierzchni tej kuli i jego gęstość powierzchniową.

2.
Siły elektryczne. Potencjał elektryczny ładunku punktowego. Potencjał elektryczny ładunku kulistego
Ładunek umieszczony na przewodzącej (metalowej) kuli rozkłada się wyłącznie na powierzchni tej kuli.

Wewnątrz metalowej kuli jest stały potencjał elektryczny. Największą wartość bezwzględną potencjał naładowanej kuli ma na jej powierzchni, dalej od kuli wartość bezwzględna potencjału maleje do zera.

Obliczenia
Kula metalowa ma promień 10 cm i wytwarza na swej powierzchni potencjał 1000 V. Obliczymy ładunek i gęstość powierzchniową tego ładunku.


1.


Siły elektryczne. Potencjał elektryczny ładunku punktowego. Potencjał elektryczny ładunku kulistego.

Ładunek bardzo mały, a powstał potencjał o wartości 1000 V.

Jaka jest gęstość powierzchniowa tego ładunku w przeliczeniu na ładunki elementarne na jednostkę powierzchni?

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?