Strona na telefon

308. Prędkość w ruchu po okręgu - zastosowanie własności

Ruch po okręgu.

Zadanie

Zastosujemy własności ruchu jednostajnego po okręgu do opisu w atomie wodoru.

Promień atomu wodoru ma długość 53 pikometrów.

Po okręgu o takim promieniu porusza się w atomie wodoru elektron.

Elektron porusza się po tej orbicie z częstotliwością około 7 petaherców.

Jaka jest wartość prędkości elektronu w atomie wodoru?

Mechanika.

Kinematyka.

Ruch po okręgu.

Prędkość ruchu po okręgu.

Przyspieszenie w ruchu po okręgu.
Zastosowania własności ruchu po okręgu.

Wszystkie ruchu można rozpatrywać jako złożenie ruchu prostoliniowego i ruchu po okręgu na małych odcinkach toru.

Własności ruchu po okręgu wykorzystujemy do scharakteryzowania ruchów krzywoliniowych:

- analiza ruchu po łuku okręgu powoduje zmianę kierunku ruchu;

- analiza ruchu po odcinku linii prostej daje zmianę wartości prędkości chwilowej.
Spośród wszystkich ruchów po okręgu można wyróżnić ruch po okręgu ze stała wartością prędkości chwilowej. W takim ruchu zmienia się ciągle kierunek prędkości, ale wartość jest stała. Konsekwencją stałej wartości prędkości w ruchu po okręgu jest stały czas pełnego obiegu okręgu. Czas ten nazywamy okresem obiegu. Odwrotność okresu obiegu to ilość obiegów w ciągu jednostki czasu – możemy tę wielkość nazwać częstotliwością obiegu.

Ruch po okręgu wymaga ciągłej zmiany kierunku prędkości. Zmianę kierunku prędkości w ruchu po okręgu opisuje przyspieszenie dośrodkowe. Przyspieszenie to jest stale zwrócone do środka okręgu po którym porusza się ciało.

Zastosujemy własności ruchu jednostajnego po okręgu do opisu w atomie wodoru.

Promień atomu wodoru ma długość około 53 pikometrów. Po okręgu o takim promieniu porusza się w atomie wodoru elektron. Elektron porusza się po tej orbicie z częstotliwością około 7 petaherców.

Jaka jest wartość prędkości elektronu w atomie wodoru?

Wyprowadzenie zależności i obliczenie prędkości w atomie wodoruWyprowadzenie zależności i obliczenie prędkości w atomie wodoru

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęĽnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Z miasta A do B samochód przemieszczał się ze średnią szybkością v1=80 km/h. Drogę powrotną przebył z szybkością średnią v2=50 km/h. Jaka była średnia szybkość samochodu w czasie całej jazdy (czasu postoju nie wliczamy)?

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?