Strona na telefon

308. Prędkość w ruchu po okręgu - zastosowanie własności

Ruch po okręgu.

Zadanie

Zastosujemy własności ruchu jednostajnego po okręgu do opisu w atomie wodoru.

Promień atomu wodoru ma długość 53 pikometrów.

Po okręgu o takim promieniu porusza się w atomie wodoru elektron.

Elektron porusza się po tej orbicie z częstotliwością około 7 petaherców.

Jaka jest wartość prędkości elektronu w atomie wodoru?

Mechanika.

Kinematyka.

Ruch po okręgu.

Prędkość ruchu po okręgu.

Przyspieszenie w ruchu po okręgu.
Zastosowania własności ruchu po okręgu.

Wszystkie ruchu można rozpatrywać jako złożenie ruchu prostoliniowego i ruchu po okręgu na małych odcinkach toru.

Własności ruchu po okręgu wykorzystujemy do scharakteryzowania ruchów krzywoliniowych:

- analiza ruchu po łuku okręgu powoduje zmianę kierunku ruchu;

- analiza ruchu po odcinku linii prostej daje zmianę wartości prędkości chwilowej.
Spośród wszystkich ruchów po okręgu można wyróżnić ruch po okręgu ze stała wartością prędkości chwilowej. W takim ruchu zmienia się ciągle kierunek prędkości, ale wartość jest stała. Konsekwencją stałej wartości prędkości w ruchu po okręgu jest stały czas pełnego obiegu okręgu. Czas ten nazywamy okresem obiegu. Odwrotność okresu obiegu to ilość obiegów w ciągu jednostki czasu – możemy tę wielkość nazwać częstotliwością obiegu.

Ruch po okręgu wymaga ciągłej zmiany kierunku prędkości. Zmianę kierunku prędkości w ruchu po okręgu opisuje przyspieszenie dośrodkowe. Przyspieszenie to jest stale zwrócone do środka okręgu po którym porusza się ciało.

Zastosujemy własności ruchu jednostajnego po okręgu do opisu w atomie wodoru.

Promień atomu wodoru ma długość około 53 pikometrów. Po okręgu o takim promieniu porusza się w atomie wodoru elektron. Elektron porusza się po tej orbicie z częstotliwością około 7 petaherców.

Jaka jest wartość prędkości elektronu w atomie wodoru?

Wyprowadzenie zależności i obliczenie prędkości w atomie wodoruWyprowadzenie zależności i obliczenie prędkości w atomie wodoru

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Z miasta A do B samochód przemieszczał się ze średnią szybkością v1=80 km/h. Drogę powrotną przebył z szybkością średnią v2=50 km/h. Jaka była średnia szybkość samochodu w czasie całej jazdy (czasu postoju nie wliczamy)?

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?