309. Ruch po okręgu.
2021-01-05 12:06

Strona główna na telefon

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

309. Prędkość w ruchu po okręgu

Przykład

Ciało punktowe porusza się po okręgu o promieniu 50 cm ze stałą wartością prędkości.

W ciągu czasu t=20 sekund ciało wykonało 5 pełnych obiegów.

Jaka jest częstotliwość f obiegu (ilość pełnych obiegów w ciągu sekundy)?

Jaki jest okres T obiegu?

Jaka jest prędkość v (wartość prędkości) chwilowa?

Jakie jest przyspieszenie dośrodkowe ar=ad?

Wyprowadzenie zależności i obliczenie wartości szukanych wielkości

Częstotliwość f obiegu

częstotliwość obiegu

Częstotliwość obiegu to ilość pełnych obiegów w ciągu sekundy.

Okres obiegu

okres obiegu

Okres obiegu to czas pełnego obiegu po okręgu. Ciało przebywa w tym czasie drogę równą obwodowi okręgu.

Prędkość liniowa

prędkość liniowa

Przyspieszenie dośrodkowe - wyprowadzenie wzoru

wzór na przyspieszenie dośrodkowe

Przyspieszenie dośrodkowe - obliczenie wartości

wartość przyspieszenia dośrodkowego

Ruch po okręgu.

Mechanika.
Kinematyka. Ruch po okręgu.
Prędkość ruchu po okręgu.
Przyspieszenie w ruchu po okręgu.

Zastosowania własności ruchu po okręgu.

Przykład obliczania przyspieszenia ruchu

Jaką wartość ma pierwsza prędkość kosmiczna dla planety o masie Ziemi i promieniu p razy większym niż promień Ziemi?

Wszystkie ruchy można rozpatrywać jako złożenie na małych odcinkach toru:
- ruchu prostoliniowego i
- ruchu po okręgu.

Własności ruchu po okręgu wykorzystujemy do charakteryzowania ruchów krzywoliniowych:

- analiza ruchu po łuku okręgu daje zmianę kierunku ruchu;
- analiza ruchu po odcinku linii prostej daje zmianę wartości prędkości chwilowej.

Spośród wszystkich ruchów po okręgu można wyróżnić ruch po okręgu ze stałą wartością prędkości chwilowej. Taki ruch nazywamy ruchem jednostajnym po okręgu.

W ruchu jednostajnym po okręgu zmienia się ciągle kierunek prędkości, ale wartość jest stała.

Konsekwencją stałej wartości prędkości w ruchu jednostajnym po okręgu jest stały czas pełnego obiegu okręgu.

Czas ten nazywamy okresem obiegu. Odwrotność okresu obiegu to ilość obiegów w ciągu jednostki czasu. Wielkość określającą ilość obiegów w jednostce czasu nazywamy częstotliwością obiegu.

Ruch po okręgu wymaga ciągłej zmiany kierunku prędkości. Zmianę kierunku prędkości w ruchu po okręgu opisuje przyspieszenie dośrodkowe. Przyspieszenie to jest stale zwrócone do środka okręgu po którym porusza się ciało.

Przyspieszenie dośrodkowe równe jest ilorazowi kwadratu wartości prędkości przez długość promienia okręgu, po którym ciało się porusza.

Jaką wartość ma pierwsza prędkość kosmiczna dla planety o masie k razy większej niż Ziemia i promieniu p razy większym niż promień Ziemi?

Zadanie z dynamiki

Klocek ma masę m=(3,00±0,001)kg. Klocek został wprawiony w ruch i następnie utrzymywana była stała prędkość klocka. Klocek ruchem jednostajnym prostoliniowym został przesunięty na odległość s=(2,00±0,01)m. Współczynnik tarcia kinetycznego między klockiem a stołem jest stały i równa się f=0,25±0,01. Obliczyć przyrost energii wewnętrznej układu stół-klocek w trakcie przesuwania ruchem jednostajnym prostoliniowym

Przykład

Dany jest ruch po okręgu ze stałą szybkością. Ciało porusza się po okręgu o promieniu 50cm. W ciągu 20 sekund ciało wykonało 5 pełnych obiegów.

Jaki jest okres T obiegu? Jaka jest prędkość v (wartość prędkości) chwilowa? Jakie jest przyspieszenie dośrodkowe ar?

Wyprowadzenie zależności i obliczenie wartości szukanych wielkości

Na ciało o masie m spoczywające na poziomym torze zaczyna w pewnej chwili działać pozioma niezrównoważona siła o stałej wartości F. Jaką drogę s przebędzie ciało w ciągu czasu t działania siły?

Jaką wartość ma pierwsza prędkość kosmiczna dla planety o rozmiarach Ziemi i masie k razy większej niż Ziemia?

Przykłady obliczania energii kinetycznej różnych ciał (różne masy i różne prędkości)

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Obliczymy natężenie pola grawitacyjnego o masie k razy większej niż Ziemia i promieniu p na wysokości 1km nad Ziemią i na wysokości 10km nad Ziemią. Następnie porównamy otrzymane wyniki metodą różnicową i metodą ilorazową.

Jaką szybkość należy nadać kulce wiszącej na nitce o długości l, aby odchyliła się od początkowego położenia o kąt α?

Wiedząc, że energia elektronu w atomie wodoru w stanie podstawowym jest równa 13,6 elektronowolta obliczyć energię elektronu znajdującego się dalszych orbitach (w stanie wzbudzonym).

Dwa kuliste ciała o niewielkich rozmiarach naelektryzowane są takimi samymi ładunkami o wartości 2 milikulombów.

Odległość między środkami tych ciał jest równa 20 centymetrów. 382. Obliczyć siłę działającą na każde z tych ciał.  

 

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków
Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Zadanie z elektrostatyki

Dwie naelektryzowane kulki w powietrzu działają na siebie z odległości d siłą F.382. Obliczyć ładunek tych kul, jeśli wiadomo, że jedna z kul ma ładunek 4 razy większy niż druga.

2. Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

223. Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

7. Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

1130. Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

1074. Pierwsza prędkość kosmiczna

10. Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

343. Kinematyka - spis

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

2021-01-05 12:06

Strona główna