310. Prędkość w ruchu po okręgu
2021-01-05 11:36

Strona na komputer

310. Okres obiegu w ruchu po okręgu

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Ruch po okręgu

Zadanie 310

Pojazd kołowy porusza się bez poślizgu z prędkością chwilową o wartości v=54 km na godzinę. Promień kół wynosi r=60 cm.
Ile obrotów w ciągu sekundy wykonują koła tego pojazdu?
Jaki jest okres obiegu koła?
Jakie jest przyspieszenie dośrodkowe punktu znajdującego się na powierzchni bieżnika koła?

Rozwiązanie

Dane

dane

Wzory i obliczenia

wzory i obliczenia

Mechanika

Kinematyka

Ruch po okręgu

Prędkość ruchu po okręgu

Przyspieszenie w ruchu po okręgu.

Zastosowania własności ruchu po okręgu.

Wszystkie ruchy można rozpatrywać jako złożenie, na małych odcinkach toru:

- ruchu prostoliniowego i

- ruchu po okręgu.

Własności ruchu po okręgu wykorzystujemy do charakteryzowania ruchów krzywoliniowych:

- analiza ruchu po łuku okręgu daje zmianę kierunku ruchu;

- analiza ruchu na odcinku linii prostej daje zmianę wartości prędkości chwilowej.

Spośród wszystkich ruchów po okręgu można wyróżnić ruch po okręgu ze stałą wartością prędkości chwilowej. Taki ruch nazywamy ruchem jednostajnym po okręgu. W ruchu jednostajnym po okręgu zmienia się ciągle kierunek prędkości, ale wartość jest stała.

Konsekwencją stałej wartości prędkości w ruchu jednostajnym po okręgu jest stały czas pełnego obiegu okręgu. Czas ten nazywamy okresem obiegu. Odwrotność okresu obiegu to ilość obiegów w ciągu jednostki czasu. Wielkość określającą ilość obiegów w jednostce czasu nazywamy częstotliwością obiegu.

Ruch po okręgu wymaga ciągłej zmiany kierunku prędkości. Zmianę kierunku prędkości w ruchu po okręgu opisuje przyspieszenie dośrodkowe. Przyspieszenie to jest stale zwrócone do środka okręgu, po którym porusza się ciało.

Przyspieszenie dośrodkowe równe jest ilorazowi kwadratu wartości prędkości przez długość promienia okręgu, po którym ciało się porusza.

Zadanie

Pojazd kołowy porusza się bez poślizgu z prędkością chwilową o wartości v=54 km na godzinę. Promień kół wynosi r-60 cm.

Ile obrotów w ciągu sekundy wykonują koła tego pojazdu?

Jaki jest okres obiegu koła?

Jakie jest przyspieszenie dośrodkowe punktu znajdującego się na powierzchni bieżnika koła?

Istotna informacją jest fakt, że pojazd porusza się bez poślizgu. Oznacza to, że każdy punkt koła stykający się z powierzchnią jezdni porusza się z taką samą wartością prędkości. Możemy więc wartość prędkości pojazdu zastosować do prędkości liniowej dowolnego punktu bieżnika koła. Oznacza to także, że punkt koła stykający się a nawierzchnią nie porusza się w chwili styku względem nawierzchni.

Wyprowadzenie zależności i obliczenie wartości częstości obrotów, okresu obrotu i przyspieszenia dośrodkowego.

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

9700. ATOM

9000. Mechanika

9200. OPTYKA

9005. grawitacja

9601. Elektrostatyka

9602. Magnetyzm

9603. Prąd elektryczny

9006. Energia

9007. Szybkość ruchu

9001. Kinematyka

9003. RUCH PO OKRĘGU

9002. Dynamika

9600. Elektromagnetyzm

9011. Rzuty

1141. Wzory z fizyki - wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

1192. Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

4001. Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

241. Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. 311. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Z miasta A do B samochód przemieszczał się ze średnią szybkością v1=80 km/h. Drogę powrotną przebył z szybkością średnią v2=50 km/h. Jaka była vśr średnia szybkość samochodu w czasie całej jazdy (czasu postoju nie wliczamy)?

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

ATOM

Mechanika

9200. OPTYKA

9005. grawitacja

9601. Elektrostatyka

Magnetyzm

9603. Prąd elektryczny

9006. Energia

9007. Szybkość ruchu

9001. Kinematyka

9003. RUCH PO OKRĘGU

9002. Dynamika

9600. Elektromagnetyzm

9011. Rzuty

2021-01-05 11:36

Strona główna

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf