Strona główna na telefon

325. Obwody elektryczne

Obwody elektryczne


Obwód składa się ze źródła napięcia (źródła siły elektromotorycznej SEM) z oporem wewnętrznym r, przewodów (bez oporu), odbiornika o oporności R.
Proste obwody elektryczne

Zadanie


Dane jest napięcie zasilające obwód i wartości oporności włączonych do tego obwodu. Przewody są idealne i nie mają oporności elektrycznej. Możemy więc obliczyć wartości:
- oporności zastępczej (całkowitej);
- natężenie prądu płynącego w różnych miejscach obwodu (przed rozgałęzieniem i za rozgałęzieniem.

Niech w obwodzie będą oporniki o wartościach kolejno R1=4 omy, R2=6 omów, R3=1 om, R4=12 omów oraz napięcie zasilające obwód równe U=24 wolt.

ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,         RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,       Elektromagnetyzm,     Rzuty,    

Obwód składa się ze źródła napięcia (źródła siły elektromotorycznej SEM) z oporem wewnętrznym r, przewodów (bez oporu), odbiornika o oporności R.
41. Proste obwody elektryczne

W analizie prostych obwodów elektrycznych zakładamy, że cała oporność elektryczna jest skupiona w jednym lub kilku odbiornikach elektrycznych. Oznacza to, że przewody traktujemy jako ciała nie mające oporności elektrycznej i nie wpływające na przepływający prąd elektryczny.

Pojęcia wykorzystywane w rozwiązaniu
Prąd elektryczny.

Prawo Ohma.

Prawa Kirchhoffa.

Obwody elektryczne.

Oporność elektryczna.

Oporność zastępcza.

Połączenie oporników.

Połączenie szeregowe.

Połączenie równoległe.
Połączenie mieszane.

Rozgałęzienie obwodu elektrycznego.

Węzeł sieci.

Proste oczko.


Każdy odbiornik prądu elektrycznego jest opornikiem elektrycznym. W każdym odbiorniku elektrycznym zachodzą różne zjawiska. Ze zjawiskami tymi związana jest przemiana energii. Zawsze występuje wydzielanie się energii cieplnej (wzrost energii wewnętrznej).

W analizie prostych obwodów elektrycznych zakładamy, że cała oporność elektryczna jest skupiona w jednym lub kilku odbiornikach elektrycznych. Oznacza to, że przewody traktujemy jako ciała nie mające oporności elektrycznej i nie wpływające na przepływający prąd elektryczny.

Każdy obwód elektryczny możemy przedstawić za pomocą schematu, na którym za pomocą ustalonych symboli graficznych przedstawiamy różne obiekty elektryczne. Schemat pozwala na analizę zjawisk zachodzących w obwodzie i obliczenie różnych wielkości, gdy znane są charakterystyki elementów obwodu i źródła prądu elektrycznego.

Jeden z prostszych obwodów przedstawia schemat układu złożonego z przewodów i czterech oporników. Pomijamy rodzaj źródła zasilającego obwód. Wystarczy nam informacja o wartości zasilającego obwód napięcia.

Jeden z prostszych obwodów przedstawia schemat układu złożonego z przewodów i  czterech oporników

W kondensatorze zgromadzony jest ładunek Q=1 mikrokulomb = 1 μC=10-6C. Czas rozładowania tego kondensatora wyniósł t=20 sekund.
Jakie było średnie natężenie I prądu?
Czas rozładowania tego kondensatora wyniósł t=25 sekund. Średnie natężenie prądu wyniosło I=1μA=1 mikroamper=10-6A.
Jaki ładunek Q był zgromadzony w kondensatorze?

Dane jest napięcie zasilające obwód i wartości oporności włączonych do tego obwodu. Przewody są idealne i nie mają oporności elektrycznej. Możemy więc obliczyć wartości
oporności zastępczej (całkowitej);
natężenie prądu płynącego w różnych miejscach obwodu (przed rozgałęzieniem i za rozgałęzieniem.

Niech w obwodzie będą oporniki o wartościach kolejno R1=4 omy, R2=6 omów, R3=1 om, R4=12 omów oraz napięcie zasilające obwód równe U=24 wolt.

Napięcie przyłożone do opornika R2 jest równe napięciu przyłożonemu do układu oporników R3 i R4.
Suma natężeń prądów wpływających do węzła równa jest sumie natężeń prądów wypływających z węzła.

Suma natężeń prądów wpływających do węzła równa jest sumie natężeń prądów wypływających z węzła

Obliczenie wartości natężenia prądu

Obliczenie wartości natężenia prądu

Możemy więc obliczyć natężenie prądu płynącego przez opornik R1 – jest równe sumie prądów wypływających z węzła za opornikiem R1.

równe sumie prądów wypływających z węzła

ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,         RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,       Elektromagnetyzm,     Rzuty,    
Kondensator został naładowany ładunkiem Q=2μC=2 mikrokulomby. Średnie natężenie prądu rozładowania tego kondensatora wyniosło I=0,4μA=0,4 mikroampera.
Jak długo trwało rozładowanie kondensatora?

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?