Strona główna na telefon

326. Rzut ukośny w dół

Rzut ukośny

Zadanie

Ciało zostało rzucone z wysokości H pod pewnym kątem do poziomu.

Obliczyć:
1. Czas ruchu ciała.
2. Prędkość końcową.
3. Kąt jaki tworzy z poziomem prędkość końcowa.

Mechanika.

Kinematyka.

Spadek swobodny.

Przyspieszenie ziemskie.

Rzut ukośny.

Opory ruchu.

Prędkość początkowa.

Prędkość chwilowa.

Zasięg rzutu.

Czas ruchu.

Zadanie i jego rozwiązania - tekst w formacie pdf.
Rzuty – ruch w polu grawitacyjnym jednorodnym.
Spadek swobodny

Zadanie

Ciało zostało rzucone z wysokości H pod pewnym kątem do poziomu.

Obliczyć:

1. Czas ruchu ciała.

2. Prędkość końcową.

3. Kąt jaki tworzy z poziomem prędkość końcowa.

Zakładamy, że

- ruch odbywa się:

- w jednorodnym polu grawitacyjnym;

- nie ma oporów ruchu (pomijamy opór powietrza);

- w obszarze ruchu powierzchnia Ziemi jest płaska.

Ruch spełniający warunki zadania i przyjęte założenia to rzut ukośny (w dół) ciała w jednorodnym polu grawitacyjnym bez oporów powietrza.

Ruch taki rozpatrywać będziemy jako złożenie dwóch ruchów:

rzutu pionowego w dół i

ruchu jednostajnego prostoliniowego poziomego.

Rzut pionowy w dół jest ruchem:

- prostoliniowym;

- z różną od zera prędkością początkową;

- ze stałym przyspieszeniu.

Przyjmujemy układ odniesienia związany z Ziemią - punkt zero jest w punkcie przecięcia się prostej poprowadzonej z początkowego położenia ciała w stronę środka Ziemi z powierzchnią Ziemi.

Układ współrzędnych wybierzemy w taki sposób, że oś x-ów będzie skierowana poziomo w stronę wskazaną przez kierunek składowej poziomej początkowej prędkości, a oś y-ów pionowo w dół.

Oznacza to, że początkowa wysokość (położenie) opisana jest liczbą ujemną -H.

Ciało zakończy ruch na wysokości zero.

Rzut w dół jako ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony z prędkością początkową różną od zera możemy opisać za pomocą typowych równań. Za ich pomocą obliczymy czas ruchu ciała. Pamiętać musimy o założeniach fizycznych dotyczących ruchu.
(108kB) Rzut w dół jako ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony z prędkością początkową różną od zera
Czas ruchu ciała mieści się w przedziale od zera do czasu pionowego ruchu w dół (do zetknięcia z ziemią).

Prędkość końcową obliczymy wykorzystując zależność na całkowity czas ruchu ciała i zależności na wartości prędkości składowych - poziomej i pionowej. Wartość prędkości końcowej obliczymy za pomocą twierdzenia Pitagorasa. Składowe prędkości tworzą ze sobą kąt prosty.

(61kB) Prędkość końcową obliczymy wykorzystując zależność na całkowity czas ruchu ciała i zależności na wartości prędkości składowych


Kąt jaki tworzy z poziomem prędkość końcowa obliczymy znając składowe tej prędkości. Dzieląc składową y-ową przez składową x-ową otrzymamy tangens kąta jaki tworzy prędkość końcowa z poziomem.

(32kB) Kąt jaki tworzy z poziomem prędkość końcowa obliczymy znając składowe tej prędkości

ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,         RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,       Elektromagnetyzm,     Rzuty,    

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym


Ancient Rome - po angielsku


Starożytny Egipt


Starożytna Grecja


Ancient Greece - po angielsku


Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Z miasta A do B samochód przemieszczał się ze średnią szybkością v1=80 km/h. Drogę powrotną przebył z szybkością średnią v2=50 km/h. Jaka była średnia szybkość samochodu w czasie całej jazdy (czasu postoju nie wliczamy)?

Dwa kilogramy wody o temperaturze 10 stopni Celsjusza ogrzano do temperatury wrzenia w czajniku elektrycznym w ciągu 15 minut. Oporność R grzałki czajnika równa jest 25 omów. Jakim napięciem U zasilany był czajnik? Straty energii pomijamy. Ciepło właściwe wody c równe jest 4200 dżuli na kilogram i stopień Celsjusza. Rozwiązanie zadania

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,         RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,       Elektromagnetyzm,     Rzuty,