328. Ruch drgający
2020-12-27 18:18

Strona na telefon

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

328. Oscylator harmoniczny

Oscylator harmoniczny
Mechanika.

Kinematyka.

Ruch drgający.

Oscylator harmoniczny.

Położenie ciała w ruchu drgającym.

Prędkość ciała w ruchu harmonicznym.

Przyspieszenie w ruchu drgającym.

Rozpatrywać będziemy sytuację idealną - bez oporów ruchu, ciało ma wymiary zerowe, brak jest innych oddziaływań oprócz wywołującego ruch drgający. Pomijamy zagadnienie sposobu realizacji tego ruchu.

Ciało punktowe wykonuje ruch drgający harmoniczny (prosty). Największe wychylenie ciała ma wartość równą A.

Wielkość tę nazywamy amplitudą drgań. Amplitudę mierzymy w jednostkach długości. W ruchu drgającym harmonicznym amplituda jest stała.

Ciało wykonuje jedno pełne drganie w ciągu czasu T. Czas ten nazywamy okresem drgań.

Odwrotność okresu oznaczamy literą f i nazywamy częstością (częstotliwością) drgań. Częstotliwość mierzymy w hercach (1 herc to odwrotność sekundy).

Położenie ciała w dowolnej chwili opisuje iloczyn amplitudy i funkcji sinus. Argumentem funkcji sinus jest kąt. Kąt ten zależy od częstości kątowej, czasu drgania i od fazy początkowej

Prędkość ciała w dowolnej chwili wyrażona jest przez iloczyn wartości prędkości maksymalnej i funkcji kosinus. Argument funkcji kosinus jest taki sam jak dla funkcji położenia.

Przyspieszenie ciała w dowolnej chwili wyraża iloczyn (ze znakiem minus) maksymalnej wartości przyspieszenia i funkcji sinus z takim samym argumentem jak w funkcji położenia

Ogólne zależności w ruchu drgającym prostym na położenie ciała, prędkość ciała, przyspieszenie ciała, związki między amplitudą, prędkością maksymalną i przyspieszeniem maksymalnym.

(108kB) zależności w ruchu drgającym prostym

Dla drgań zaczynających się od zerowego położenia w chwili 0 postać wszystkich zależności ulega uproszczeniu.

Ogólne zależności w ruchu drgającym prostym na położenie ciała, prędkość ciała, przyspieszenie ciała, związki między amplitudą, prędkością maksymalną i przyspieszeniem maksymalnym, gdy w chwili zero położenie jest zerowe.

(108kB) położenie ciała, prędkość ciała, przyspieszenie ciała, związki między amplitudą, prędkością maksymalną

Przykład liczbowy

Ciało punktowe wykonuje ruch drgający harmoniczny (prosty).
Największe wychylenie ciała ma wartość A=5cm.
Ciało wykonuje jedno pełne drganie w ciągu czasu T=0,2s.

W chwili początkowej wychylenie ciała wynosiło 0. Obliczyć:

częstotliwość drgań;

częstość kątową;

maksymalną prędkość;

maksymalne przyspieszenie.

Podać zależności dla dowolnej chwili czasu t:

położenia ciała;

prędkości ciała;

przyspieszenia ciała.

Zależności w ruchu drgającym prostym na położenie ciała, prędkość ciała, przyspieszenie ciała, wartości prędkości maksymalnej i przyspieszenia maksymalnego.

(94kB) Zależności w ruchu drgającym prostym na położenie ciała, prędkość ciała, przyspieszenie ciała, wartości prędkości maksymalnej i przyspieszenia maksymalnego.

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Fizyka potrzebna

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

Wartość siły Ziemia-Księżyc

Grawitacja

Oporność zastępcza układu oporników

Względność prędkości

Siła elektrodynamiczna.

Mechanika - spis zadań

Optyka - spis

Termodynamika - spis

Elektromagnetyzm - spis

Drgania - spis

Fizyka - ogólnie

Atom - spis

Kinematyka - ruch po okręgu

Elektrostatyka

Magnetyzm - spis

Prąd elektryczny

Optyka geometryczna - spis

Siła Lorentza

Ruch z tarciem

Szybkość średnia

Soczewka cienka

Gaz doskonały – spis rozwiązanych zadań

Zjawisko fotoelektryczne - spis zadań

Słownik

Powiększenie mikroskopu

Powiększenie lupy

Optyka - okulary

Hydrostatyka

Siła dośrodkowa

ognisko soczewki

1074_slownik_g

1074_slownik_s

1074_slownik_l

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

9003. RUCH PO OKRĘGU

9002. Dynamika

9600. Elektromagnetyzm

9011. Rzuty

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Kilka linków z historii

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Dziedzictwo kulturowe

Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie