Strona na telefon

332. Masa Ziemi. Gęstość Ziemi.

Grawitacja. Prawo powszechnej grawitacji. Stała grawitacji

Znając stałą grawitacji, promień Ziemi i przyspieszenie ziemskie (właściwie natężenie pola grawitacyjnego) można obliczyć masę Ziemi.

Dlatego też, o odkrywcy stałej grawitacji możemy powiedzieć, że zważył Ziemię (dokładniej - umożliwił obliczenie masy).

Przyspieszenie ziemskie (natężenie pola grawitacyjnego) przy powierzchni Ziemi obliczyć można z prawa powszechnego ciążenia Newtona. Siłę obliczoną z prawa Newtona dzielimy przez masę przyciąganą przez Ziemię. Odległość między środkami ciał równa jest promieniowi Ziemi (zakładamy, że Ziemia jest kulą).

Zakładamy, że Ziemia jest kulą o promieniu równym 6370 km.
Stała grawitacji ma wartość 6,67 razy 10 do potęgi minus jedenastej niuton razy metr do kwadratu podzielić przez kilogram do kwadratu.

Znając stałą grawitacji, promień Ziemi i przyspieszenie ziemskie można obliczyć masę Ziemi
Teraz można wyznaczyć średnią gęstość Ziemi - wystarczy masę podzielić przez objętość Ziemi.

(119kB) Abywyznaczyć średnią gęstość Ziemi wystarczy masę podzielić przez objętość Ziemi

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęĽnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Z miasta A do B samochód przemieszczał się ze średnią szybkością v1=80 km/h. Drogę powrotną przebył z szybkością średnią v2=50 km/h. Jaka była średnia szybkość samochodu w czasie całej jazdy (czasu postoju nie wliczamy)?

Dwa kilogramy wody o temperaturze 10 stopni Celsjusza ogrzano do temperatury wrzenia w czajniku elektrycznym w ciągu 15 minut. Oporność R grzałki czajnika równa jest 25 omów. Jakim napięciem U zasilany był czajnik? Straty energii pomijamy. Ciepło właściwe wody c równe jest 4200 dżuli na kilogram i stopień Celsjusza. Rozwiązanie zadania

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?