Strona na telefon

334. Wartość natężenia pola grawitacyjnego

Dla ciał o symetria sferycznej zależność jest prosta - wartość natężenia pola grawitacyjnego jest równa ilorazowi iloczynu stałej grawitacji i masy ciała wytwarzającego pole przez kwadrat odległości od środka tej masy.

Zależność ta jest prawdziwa dla odległości nie mniejszych niż promień ciała.

Grawitacja.
Prawo powszechnej grawitacji.
Stała grawitacji.
Grawitacja jako oddziaływanie powszechne.


Każde dwa ciała oddziałują ze sobą grawitacyjnie.
Efekty tego oddziaływania nie zawsze dadzą się zauważyć. Jednak w pobliżu masywnych gwiazd nawet światło podlega oddziaływaniu grawitacyjnemu.

Każde ciało jest źródłem pola grawitacyjnego.

Pole to możemy scharakteryzować wektorem natężenia pola grawitacyjnego lub skalarem potencjału grawitacyjnego.

Najczęściej będziemy uwzględniać wyłącznie wartość natężenia pola grawitacyjnego i nazywać ją będziemy przyspieszeniem grawitacyjnym, w przypadku ciała na Ziemi lub w jej pobliżu - przyspieszeniem ziemskim.
Wartość natężenia pola grawitacyjnego zależy od masy (źródła pola) i od odległości wybranego od tej masy.

Dla ciał o symetria sferycznej zależność jest prosta - wartość natężenia pola grawitacyjnego jest równa ilorazowi iloczynu stałej grawitacji i masy ciała wytwarzającego pole przez kwadrat odległości od środka tej masy.

Zależność ta jest prawdziwa dla odległości nie mniejszych niż promień ciała.

Wartość natężenia pola grawitacyjnego zależy od masy źródła pola i od odległości od środka tej masy

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Z miasta A do B samochód przemieszczał się ze średnią szybkością v1=80 km/h. Drogę powrotną przebył z szybkością średnią v2=50 km/h. Jaka była średnia szybkość samochodu w czasie całej jazdy (czasu postoju nie wliczamy)?

Dwa kilogramy wody o temperaturze 10 stopni Celsjusza ogrzano do temperatury wrzenia w czajniku elektrycznym w ciągu 15 minut. Oporność R grzałki czajnika równa jest 25 omów. Jakim napięciem U zasilany był czajnik? Straty energii pomijamy. Ciepło właściwe wody c równe jest 4200 dżuli na kilogram i stopień Celsjusza. Rozwiązanie zadania

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?