336. Wpływ materii na wartość sił elektrycznych.
2020-10-05 13:08

Strona główna na telefon

336. Wpływ materii na wartość sił elektrycznych.

Zadania

Dwie naelektryzowane kulki w powietrzu działają na siebie z odległości r taką samą siłą jak w innym ośrodku materialnym z odległości R.

Ile razy współczynnik k w powietrzu jest większy od współczynnika ks w ośrodku materialnym?

Elektrostatyka.
Oddziaływania elektryczne.
Wpływ materii na wartość sił elektrycznych.

Zadania

Dwie naelektryzowane kulki w powietrzu działają na siebie z odległości r taką samą siłą jak w innym ośrodku materialnym z odległości R.

Ile razy współczynnik k w powietrzu jest większy od współczynnika ks w ośrodku materialnym?

Powietrze ma podobną przenikalność dielektryczną jak próżnia.

W każdym ośrodku materialnym na oddziaływania elektrostatyczne ma wpływ ośrodek, w którym ciała naładowane się znajdują.

Dalej będziemy zakładać, że ośrodek jest jest jednorodny i nie zmienia swoich właściwości w miarę upływu czasu.

Pomijać będziemy oddziaływanie pola elektrycznego na ośrodek i nie będziemy analizować mechanizmu oddziaływań.

Najpierw porównanie dla takich samych wartości odległości.

(106kB)  Najpierw porównanie dla takich samych wartości odległości

Teraz dla takich samych wartości sił - zmieniły się odległości.

(139kB) Teraz dla takich samych wartości sił - zmieniły się odległości.

Prawo Coulomba

Potencjał elektryczny

Natężenie pola elektrycznego

Porównanie pola elektrycznego i grawitacyjnego

Model piorunochronu

Elektrostatyka

Zadania z kinematyki

Zadanie z kinematyki - względność ruchu

Ruch z prądem i pod prąd rzeki

Ruch po okręgu - opozycja planet

Ruch po okręgu

Ruch drgający - oscylator harmoniczny

Rzut poziomy w polu grawitacyjnym

Spadek swobodny w polu grawitacyjnym

Ruch po linii prostej i ruch po okręgu

Ruch po okręgu - przyspieszenie dośrodkowe

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?