Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

336. Wpływ materii na wartość sił elektrycznych.

Zadania
Dwie naelektryzowane kulki w powietrzu działają na siebie z odległości r taką samą siłą jak w innym ośrodku materialnym z odległości R.

Ile razy współczynnik k w powietrzu jest większy od współczynnika ks w ośrodku materialnym?

Elektrostatyka.
Oddziaływania elektryczne.
Wpływ materii na wartość sił elektrycznych.


Zadania

Dwie naelektryzowane kulki w powietrzu działają na siebie z odległości r taką samą siłą jak w innym ośrodku materialnym z odległości R.

Ile razy współczynnik k w powietrzu jest większy od współczynnika ks w ośrodku materialnym?

Powietrze ma podobną przenikalność dielektryczną jak próżnia.

W każdym ośrodku materialnym na oddziaływania elektrostatyczne ma wpływ ośrodek, w którym ciała naładowane się znajdują.

Dalej będziemy zakładać, że ośrodek jest jest jednorodny i nie zmienia swoich właściwości w miarę upływu czasu.

Pomijać będziemy oddziaływanie pola elektrycznego na ośrodek i nie będziemy analizować mechanizmu oddziaływań.

Najpierw porównanie dla takich samych wartości odległości.

(106kB)  Najpierw porównanie dla takich samych wartości odległości

Teraz dla takich samych wartości sił - zmieniły się odległości.

(139kB) Teraz dla takich samych wartości sił - zmieniły się odległości.

Prawo Coulomba

Potencjał elektryczny

Natężenie pola elektrycznego

Porównanie pola elektrycznego i grawitacyjnego

Model piorunochronu

Elektrostatyka

Zadania z kinematyki

Zadanie z kinematyki - względność ruchu

Ruch z prądem i pod prąd rzeki

Ruch po okręgu - opozycja planet

Ruch po okręgu

Ruch drgający - oscylator harmoniczny

Rzut poziomy w polu grawitacyjnym

Spadek swobodny w polu grawitacyjnym

Ruch po linii prostej i ruch po okręgu

Ruch po okręgu - przyspieszenie dośrodkowe

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

 2013-05-05Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt