Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

340. Oporność zastępcza

Przykłady rozwiązanych zadań z obwodów elektrycznych prądu stałego.

Połączenie mieszane oporników. Oporność zastępcza.

Ważne pojęcia potrzebne do omawiana obwodów elektrycznych zawierających różne połączenia oporników.


 • Prąd elektryczny.


 • Przewodnik.

 • Opornik.

 • Łączenie oporników.

 • Połączenie szeregowe oporników.

 • Połączenie równoległe oporników.

 • Połączenie mieszane oporników.

 • Oporność zastępcza.


Przykłady rozwiązanych zadań z obwodów elektrycznych prądu stałego.

Wykorzystanie prawa Ohma i prawa Kirchhoffa.

Proste obwody elektryczne. Prawo Ohma. Prawa Kirchhoffa.

Złożone obwody elektryczne. Prawo Ohma. Prawa Kirchhoffa.

Co to jest prąd elektryczny

Prądem elektrycznym nazywamy zjawisko uporządkowanego ruchu ładunków elektrycznych.

W jakich ośrodkach może płynąć prąd i dlaczego

Prąd elektryczny może płynąć w przewodnikach stałych, ciekłych i gazowych.

1. Połączenie szeregowe trzech oporników.(49kB) 1. Połączenie szeregowe trzech oporników.

2. Połączenie równoległe trzech oporników.(64kB) 2. Połączenie równoległe trzech oporników(27kB) 2. Połączenie równoległe trzech oporników.
3. Połączenie mieszane trzech oporników: dwa oporniki połączone szeregowo, a trzeci do ich układu równolegle.(61kB) 3. Połączenie mieszane trzech oporników: dwa oporniki połączone szeregowo, a trzeci do ich układu równolegle

(37kB) 3. Połączenie mieszane trzech oporników: dwa oporniki połączone szeregowo, a trzeci do ich układu równolegle.

4. Połączenie mieszane trzech oporników: dwa oporniki połączone są równolegle, a trzeci dołączony jest szeregowo do układu dwóch oporników.(64kB) 4. Połączenie mieszane trzech oporników: dwa oporniki połączone są równolegle, a trzeci dołączony jest szeregowo do układu dwóch oporników.

(45kB) 4. Połączenie mieszane trzech oporników: dwa oporniki połączone są równolegle, a trzeci dołączony jest szeregowo do układu dwóch oporników.

Czasy tworzenia firm przez młodych i prężnych, odważnych i mądrych

Do prowadzenia własnej działalności gospodarczej (założenia firmy) zawsze potrzebny jest kapitał. Najczęściej zwracamy uwagę na kapitał w formie pieniężnej. Ale kapitał to nie tylko pieniądze czy inne wartości materialne. To także wiedza, umiejętności, doświadczenie, pomysłowość, kreatywność, upór, wytrwałość, cierpliwość, pogoda ducha, optymizm.

Czasy tworzenia firm przez młodych i prężnych, odważnych i mądrych

Takie zasoby zdecydowały o tym, że Piotr Michalak ma teraz Firmę. Bo właśnie ENTANTA to jego firma.

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

 2013-05-05Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt