Strona na telefon

340. Oporność zastępcza

Przykłady rozwiązanych zadań z obwodów elektrycznych prądu stałego.

Połączenie mieszane oporników. Oporność zastępcza.

Ważne pojęcia potrzebne do omawiana obwodów elektrycznych zawierających różne połączenia oporników.

Przykłady rozwiązanych zadań z obwodów elektrycznych prądu stałego.

Wykorzystanie prawa Ohma i prawa Kirchhoffa.

Proste obwody elektryczne. Prawo Ohma. Prawa Kirchhoffa.

Złożone obwody elektryczne. Prawo Ohma. Prawa Kirchhoffa.

Co to jest prąd elektryczny

Prądem elektrycznym nazywamy zjawisko uporządkowanego ruchu ładunków elektrycznych.

W jakich ośrodkach może płynąć prąd i dlaczego

Prąd elektryczny może płynąć w przewodnikach stałych, ciekłych i gazowych.

1. Połączenie szeregowe trzech oporników.(49kB) 1. Połączenie szeregowe trzech oporników.

2. Połączenie równoległe trzech oporników.(64kB) 2. Połączenie równoległe trzech oporników(27kB) 2. Połączenie równoległe trzech oporników.3. Połączenie mieszane trzech oporników: dwa oporniki połączone szeregowo, a trzeci do ich układu równolegle.(61kB) 3. Połączenie mieszane trzech oporników: dwa oporniki połączone szeregowo, a trzeci do ich układu równolegle

(37kB) 3. Połączenie mieszane trzech oporników: dwa oporniki połączone szeregowo, a trzeci do ich układu równolegle.

4. Połączenie mieszane trzech oporników: dwa oporniki połączone są równolegle, a trzeci dołączony jest szeregowo do układu dwóch oporników.(64kB) 4. Połączenie mieszane trzech  oporników: dwa oporniki połączone są równolegle, a trzeci dołączony jest szeregowo  do układu dwóch oporników.

(45kB) 4. Połączenie mieszane trzech  oporników: dwa oporniki połączone są równolegle, a trzeci dołączony jest szeregowo  do układu dwóch oporników.

Czasy tworzenia firm przez młodych i prężnych, odważnych i mądrych

Do prowadzenia własnej działalności gospodarczej (założenia firmy) zawsze potrzebny jest kapitał. Najczęściej zwracamy uwagę na kapitał w formie pieniężnej. Ale kapitał to nie tylko pieniądze czy inne wartości materialne. To także wiedza, umiejętności, doświadczenie, pomysłowość, kreatywność, upór, wytrwałość, cierpliwość, pogoda ducha, optymizm.

Czasy tworzenia firm przez młodych i prężnych, odważnych i mądrych

Takie zasoby zdecydowały o tym, że Piotr Michalak ma teraz Firmę. Bo właśnie ENTANTA to jego firma.

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?