Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

341. Równanie soczewki. Soczewki skupiające.

Znane są:
promienie krzywizn soczewki dwuwypukłej;
współczynnik załamania materiału soczewki;
uzyskane powiększenie.

Obliczyć trzeba:
odległość przedmiotu od soczewki;
odległość obrazu od soczewki.

Optyka geometryczna. Soczewki i ich rodzaje. Wzór soczewkowy materiałowy. Równanie soczewki. Soczewki skupiające i rozpraszające. Kształty soczewek.

Soczewki to bryły wykonane z przezroczystej substancji. Najprostsze do analizy są soczewki sferyczne.

Soczewki sferyczne to bryły materiału ograniczone z obu stron wycinkami powierzchni sferycznych (wycinkami powierzchni kul).

Dalej będziemy zajmować się soczewkami umieszczonymi w powietrzu. Zakładamy, że współczynnik załamania dla powietrza jest równy jeden (tyle samo co dla próżni).

O soczewkach założymy, że są cienkie, to znaczy ich grubość jest znacznie mniejsza od średnicy i są wykonane z materiału jednorodnego.

Soczewki sferyczne można opisać za pomocą równania materiałowego i równania geometrycznego. Dalej będziemy rozpatrywać soczewki skupiające dwuwypukłe.

Równania soczewek(90kB) Równania soczewek

Przykład 1.


Równania soczewek. Ogniskowa soczewki. Odległość obrazu od soczewki.

(124kB) Fizyka. Optyka geometryczna. Soczewka. Równania soczewek. Ogniskowa soczewki. Odległość obrazu od soczewki.

Korzystając z podanych równań możemy obliczać różne wielkości.

Przykład 2.


Znane są:
promienie krzywizn soczewki dwuwypukłej;
współczynnik załamania materiału soczewki;
uzyskane powiększenie.

Obliczyć trzeba:
odległość przedmiotu od soczewki;
odległość obrazu od soczewki.

(103kB) Fizyka. Optyka geometryczna. Soczewki. Równania soczewek.odległość przedmiotu od soczewki; odległość obrazu od soczewki.
Czasy tworzenia firm przez młodych i prężnych, odważnych i mądrych

Do prowadzenia własnej działalności gospodarczej (założenia firmy) zawsze potrzebny jest kapitał. Najczęściej zwracamy uwagę na kapitał w formie pieniężnej. Ale kapitał to nie tylko pieniądze czy inne wartości materialne. To także wiedza, umiejętności, doświadczenie, pomysłowość, kreatywność, upór, wytrwałość, cierpliwość, pogoda ducha, optymizm.

Czasy tworzenia firm przez młodych i prężnych, odważnych i mądrych

Takie zasoby zdecydowały o tym, że Piotr Michalak ma teraz Firmę. Bo właśnie ENTANTA to jego firma.

Jay Abraham "Paradoks nieoczekiwanych zysków" - Jest to ebook znanego, amerykańskiego konsultanta ds. marketingu. Jay Abraham to najdroższy, lub jeden z najdroższych konsultantów w USA.

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

 2013-05-01Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt