Strona na telefon

342. Pojemność zastępcza układu kondensatorów.

Zadanie

Układ dwóch kondensatorów połączonych został naładowany ładunkiem Q.

Znając pojemności obu kondensatorów obliczyć:
1) pojemność zastępczą układu;
2) napięcie zasilające cały układ;
3) napięcie na każdym kondensatorze.

Ważne pojęcia potrzebne do rozwiązania zadania

Prąd elektryczny.

Przewodniki.

Izolatory.

Kondensatory.

Łączenie kondensatorów.

Pojemność kondensatora.

Pojemność zastępcza układu kondensatorów.

Połączenie szeregowe kondensatorów.


Ładunek zgromadzony na kondensatorze.

Proste obwody elektryczne. Prawo Ohma. Prawa Kirchhoffa.

Złożone obwody elektryczne. Prawo Ohma. Prawa Kirchhoffa.

Prądem elektrycznym nazywamy zjawisko uporządkowanego ruchu ładunków elektrycznych.

Prąd elektryczny może płynąć w przewodnikach stałych, ciekłych i gazowych.

Kondensatory, tak jak i oporniki można łączyć szeregowo, równolegle i w sposób mieszany oraz inny, bardziej skomplikowany w obliczeniach.

Dla wyprowadzenia zależności na pojemność zastępczą układu kondensatorów wykorzystujemy

- zależność definiującą pojemność elektryczną
oraz
- własności napięcia elektrycznego.

1. Połączenie szeregowe dwóch kondensatorów.(138kB) Fizyka. Elektryczność. Połączenie szeregowe dwóch kondensatorów.

Zależności między pojemnościami składowymi a pojemnością całkowitą układu kondensatorów połączonych szeregowo.(66kB) Fizyka. Elektryczność. Zależności między pojemnościami składowymi a pojemnością całkowitą układu kondensatorów połączonych szeregowo.

Każda z okładek kondensatorów połączonych szeregowo ma ładunek o tej samej wartości (czyli wartość bezwzględną ładunku).


Napięcie przyłożone do układu szeregowo połączonych kondensatorów jest równe sumie napięć na poszczególnych kondensatorach

Układ dwóch kondensatorów połączonych szeregowoZadania


Układ dwóch kondensatorów połączonych został naładowany ładunkiem Q.

Znając pojemności obu kondensatorów obliczyć:

1) pojemność zastępczą układu;

2) napięcie zasilające cały układ;

3) napięcie na każdym kondensatorze.

(62kB) Fizyka. Elektryczność. Układ dwóch kondensatorów połączonych szeregowo

Rozwiązanie zadania(103kB) Fizyka. Elektryczność. Rozwiązanie zadania

Sprawdzimy, czy nie ma pomyłek w obliczeniach(89kB) Fizyka. Elektryczność. Sprawdzimy, czy nie ma pomyłek w obliczeniach

(74kB) Fizyka. Elektryczność. Sprawdzimy, czy nie ma pomyłek w obliczeniach

Przykład liczbowy


Zadanie


Układ dwóch kondensatorów połączonych został naładowany ładunkiem Q. Znając pojemności obu kondensatorów obliczyć:

1. pojemność zastępczą układu;

2. napięcie zasilające cały układ;

3. napięcie na każdym kondensatorze.

(117kB) Fizyka. Elektryczność. Układ dwóch kondensatorów połączonych został naładowany ładunkiem Q

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?