Strona na telefon

344. Pęd jako wielkość opisująca poruszające się ciało

Dynamika

Pęd ciała.

Zadanie


Sprinter o masie 90kg rozwinął prędkość 10 metrów na sekundę.

Jaki pęd "ma" ten sprinter?

Dokładniej byłoby zapytać - jaki jest pęd sprintera?

Po co ekonomiście fizyka w wydaniu szkolnym?Wystarczy popatrzeć w równania opisujące procesy ekonomiczne. Często są równie skomplikowane jak równania fizyki.

Dodatkowa trudność polega na tym, że praw tych nie można weryfikować za pomocą powtarzalnych eksperymentów.

Procesy ekonomiczne (inaczej niż fizyczne) zachodzą zawsze w innych warunkach.
Równania próbujące opisać procesy ekonomiczne są bardzo złożone także dlatego, że muszą uwzględniać tylko wybrane czynniki wpływające na przebieg procesu. Pominąć więc można istotne czynniki.

Weryfikowanie praw ekonomicznych następuje tylko na podstawie realiów życia społecznego.

Nie da się praw tych zweryfikować w odizolowanych układach.

Dlatego też fizyka pozwalająca analizować przebieg procesów odizolowanych od otoczenia ma ogromny walor kształtujący umiejętność konstruowania prostych modeli i następnie przybliżania ich do rzeczywistości poprzez wprowadzanie kolejnych czynników wpływających na przebieg procesu.

Zastosowanie analogii może pozwolić ekonomistom na analizę problemów bez prowokowania katastrof społecznych.
Dynamika. Pęd jako wielkość opisująca poruszające się ciało.

W kinematyce, do opisania ruchu ciała wystarczają takie wielkości jak prędkość, przyspieszenie, przemieszczenie, droga.

Co to jest PĘD ciała? Czy ciało ma pęd?Ponieważ każde ciało ma jakąś masę, to opisanie poruszającego się ciała przez podanie prędkości jest często niewystarczające. Wielkością opisującą poruszające się ciało i uwzględniające prędkość ciała i jego masę jest pęd ciała. Czasami pęd nazywany był "ilością ruchu ciała".

Pęd ma bardzo definicję - jest to iloczyn prędkości ciała i masy tego ciała.

Prędkość ciała jest wielkością wektorową, więc i pęd jest wielkością wektorową. Drugą ważną cechą pędu jest zależność od układu odniesienia - prędkość ciała zależy, od tego w jakim układzie odniesienia tę prędkość mierzymy.

Pęd nie ma swojej odrębnej jednostki - jednostką pędu jest iloczyn jednostki masy i jednostki prędkości.

Pęd jest ważną teoretycznie wielkością lecz rzadko stosowaną praktycznie. Warto jednak mieć wyobrażenie o zakresach wartości tej wielkości.

Obliczymy wartość pędu dla kilku makroskopowych ciał.

Przykład 1.


Sprinter o masie 90 kg rozwinął prędkość 10 metrów na sekundę.
Jaki pęd "ma" ten sprinter?
Dokładniej byłoby zapytać - jaki jest pęd sprintera?

Zakładamy, że układem odniesienia jest wybrany punkt powierzchni Ziemi.

(32kB) Sprinter o masie 90 kg rozwinął prędkość 10 metrów na sekundę.

Przykład 2.


Samochód o masie 1000 kg jedzie z prędkością o wartości 108 kilometrów na godzinę.
Jaki jest pęd samochodu?

Zakładamy, że układem odniesienia jest wybrany punkt powierzchni Ziemi.

(39kB) Samochód o masie 1000 kg jedzie z prędkością o wartości 108 kilometrów na godzinę.

Przykład 3


Samolot o masie 10 ton leci z prędkością 540 kilometrów na godzinę.
Jaki jest pęd tego samolotu?

Zakładamy, że prędkość jest zmierzona względem Ziemi, więc i pęd będzie określony względem Ziemi.

Samolot o masie 10 ton leci z prędkością 540 kilometrów na godzinę

Przykład 4.


Statek kosmiczny porusza się wokół Ziemi z prędkością 7,8 kilometra na sekundę. Masa statku wynosi 10t. Jaki jest pęd tego statku?
Pęd i prędkość określone są względem układu związanego z Ziemią.

Statek kosmiczny porusza się wokół Ziemi z prędkością 7,8 kilometra na sekundę

Przykład 5.Statek (morski) o masie 100 000 ton płynie z prędkością 15 węzłów.

Jaki jest pęd statku?

Znowu układem odniesienia jest wybrany punkt powierzchni Ziemi.

Statek (morski) o masie 100 000 ton płynie z prędkością 15 węzłów

Jak różne wartości przyjmuje pęd ciała. W przypadku statku otrzymaliśmy olbrzymią liczbę a porusza się wolniej niż sprinter, samochód, samolot i statek kosmiczny.

Teraz widać jak ważną może być wielkość nazywana pędem ciała.

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Z miasta A do B samochód przemieszczał się ze średnią szybkością v1=80 km/h. Drogę powrotną przebył z szybkością średnią v2=50 km/h. Jaka była średnia szybkość samochodu w czasie całej jazdy (czasu postoju nie wliczamy)?

Dwa kilogramy wody o temperaturze 10 stopni Celsjusza ogrzano do temperatury wrzenia w czajniku elektrycznym w ciągu 15 minut. Oporność R grzałki czajnika równa jest 25 omów. Jakim napięciem U zasilany był czajnik? Straty energii pomijamy. Ciepło właściwe wody c równe jest 4200 dżuli na kilogram i stopień Celsjusza. Rozwiązanie zadania

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?