Strona na telefon

346. Ruch opóźniony

Dynamika - ważne podstawowe pojęcia
Zasady dynamiki Newtona.
Ruch przyspieszony, opóźniony.
Przyspieszenie ruchu.

Zadanie

Samochód osobowy o łącznej masie (z pasażerami) m=1000 kg jedzie z prędkością v=108 km/h. Następnie rozpoczyna hamowanie i zatrzymuje się po przejechaniu drogi s=300 m.
A) Obliczyć pracę sił hamujących (oporów ruchu i tarcia).
Wzór i obliczenia
B) Obliczyć średnią siłę hamującą.
Średnia siła hamująca
C) Obliczyć średnie przyspieszenie (opóźnienie) ruchu.
Średnie opóźnienie
D) Obliczyć czas hamowania, jeżeli hamowanie odbywało się ruchem jednostajnie zmiennym.
Czas hamowania

Ruch opóźniony - zadanie

Ruch opóźniony występujący dalej w zadaniu będziemy charakteryzować za pomocą wielkości średnich. Nie wiemy bowiem, jak ten konkretny ruch się odbywał.

Zadanie

Samochód osobowy o łącznej masie (z pasażerami) m=1000 kg jedzie z prędkością v=108 km/h. Następnie rozpoczyna hamowanie i zatrzymuje się po przejechaniu drogi s=300 m.

A) Obliczyć pracę sił hamujących (oporów ruchu i tarcia).

B) Obliczyć średnią siłę hamującą.

C) Obliczyć średnie przyspieszenie (opóźnienie) ruchu.

D) Obliczyć czas hamowania, jeżeli hamowanie odbywało się ruchem jednostajnie zmiennym.

Rozwiązanie

Wzór i obliczenia

A) Obliczyć pracę sił hamujących (oporów ruchu i tarcia).

(41kB) Obliczyć pracę sił hamujących (oporów ruchu i tarcia)

B) Obliczyć średnią siłę hamującą


Wzór i obliczenia
(33kB) Obliczyć średnią siłę hamującą

C) Obliczyć średnie przyspieszenie (opóźnienie) ruchu


Wzór i obliczenia
(51kB) Obliczyć średnie przyspieszenie (opóźnienie) ruchu.

D)Obliczyć czas hamowania, jeżeli hamowanie odbywało się ruchem jednostajnie zmiennym.


Wzór i obliczenia
(27kB) Obliczyć średnie przyspieszenie (opóźnienie) ruchu.

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Z miasta A do B samochód przemieszczał się ze średnią szybkością v1=80 km/h. Drogę powrotną przebył z szybkością średnią v2=50 km/h. Jaka była średnia szybkość samochodu w czasie całej jazdy (czasu postoju nie wliczamy)?

Dwa kilogramy wody o temperaturze 10 stopni Celsjusza ogrzano do temperatury wrzenia w czajniku elektrycznym w ciągu 15 minut. Oporność R grzałki czajnika równa jest 25 omów. Jakim napięciem U zasilany był czajnik? Straty energii pomijamy. Ciepło właściwe wody c równe jest 4200 dżuli na kilogram i stopień Celsjusza. Rozwiązanie zadania

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?