Strona na telefon

348. Zjawiska optyczne - spis prac

Zjawisko fotoelektryczne - zadania

63. Efekt fotoelektryczny

Zadanie - zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne, elektryzowanie

Na izolowaną od otoczenia płytkę z rubidu umieszczoną w opróżnionej z powietrza bańce pada światło.
Jaki ładunek uzyska płytka pod wpływem tego światła?

Obliczenia przeprowadzić dla światła o energii fotonu równej 3 elektronowolty i dla ilości 200 zaabsorbowanych fotonów.

Praca wyjścia dla rubidu równa jest 2,16 eV.

195. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne - właściwości

Zadanie

¦wiatło o określonej długości (300nm) wywołuje efekt fotoelektryczny w metalu o pracy wyjścia W=2,16eV (rubid). Jaką maksymalną prędkość v mogą uzyskać fotoelektrony?

318. Zjawisko fotoelektryczne. Polega ono na tym, że światło wybija z powierzchni czystych metali elektrony

Zadanie

¦wiatło o długości 350 nanometrów wywołuje efekt fotoelektryczny w licie o pracy wyjścia W=2,4eV. Jaką maksymalną energię kinetyczną uzyska fotoelektron?

319. Zasada zachowania energii w zjawisku fotoelektrycznym.

Zadanie

¦wiatło o długości 400 nanometrów wywołuje efekt fotoelektryczny w cezie o pracy wyjścia W=2,14eV. Jakie jest potrzebne napięcie hamowania do zatrzymania fotoelektronu?

320. Zasada zachowania energii w zjawisku fotoelektrycznym.

Zbiór adresów do wymienionych zadań

10. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

30. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

63. Efekt fotoelektryczny

195. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne - właściwości

318. Zjawisko fotoelektryczne. Polega ono na tym, że światło wybija z powierzchni czystych metali elektrony.

319. Zasada zachowania energii w zjawisku fotoelektrycznym.

320. Zasada zachowania energii w zjawisku fotoelektrycznym.

Siatka dyfrakcyjna

Zadanie

Na siatkę dyfrakcyjną zawierającą N = 400 rys na długości x = 1 mm, pada prostopadle monochromatyczne światło o długości fali l=0.6 mikrometra

Wyznacz liczbę maksimów dyfrakcyjnych, jakie daje ta siatka.

24. ¦wiatło - zadania. Zadania o świetle, zjawisku fotoelektrycznym, zjawisku Comptona.

Zadanie

Siatka dyfrakcyjna o 100 rysach na milimetrze oświetlona została światłem o długości 600 nanometrów. Obliczyć kąt ugięcia dla pierwszego prążka interferencyjnego.

134. Siatka dyfrakcyjna - kat odchylenia

Zadanie

Siatka dyfrakcyjna o 200 rysach na milimetrze oświetlona została światłem o długości 500 nanometrów. Obliczyć kąt ugięcia dla drugiego prążka interferencyjnego.

135. Siatka dyfrakcyjna - drugi prążek

Zadanie

Na siatkę dyfrakcyjną o stałej N pada prostopadle promień światła monochromatycznego. Promień ten ulega odchyleniu o kąt zależny od rzędu prążka, stałej siatki i długości fali świetlnej.

Mierząc wielkości makroskopowe można obliczyć długość fali świetlnej padającej na siatkę dyfrakcyjną o znanej stałej

330. Siatka dyfrakcyjna. Stała siatki. Prążki interferencyjne. Kąt ugięcia promienia.

Zadanie

Znając długość fali światła przechodzącego przez siatkę dyfrakcyjną, kąt między promieniem tworzącym prążek z promieniem prostopadłym do siatki oraz rząd prążka, można obliczyć stałą siatki czyli również odległość między środkami sąsiednich szczelin.

333. Obliczyć stałą siatki

Zjawisko fotoelektryczne - zadania

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęĽnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?