Strona na telefon

349. Siatka dyfrakcyjna - spis prac

Zadanie

Na siatkę dyfrakcyjną zawierającą N = 400 rys na długości x = 1 mm, pada prostopadle monochromatyczne światło o długości fali l=0,6 mikrometra.
Wyznacz liczbę maksimów dyfrakcyjnych, jakie daje ta siatka.

24. Światło - zadania. Zadania o świetle, zjawisku fotoelektrycznym, zjawisku Comptona.

Zadanie

Siatka dyfrakcyjna o 100 rysach na milimetrze oświetlona została światłem o długości 600 nanometrów. Obliczyć kąt ugięcia dla pierwszego prążka interferencyjnego.

134. Siatka dyfrakcyjna - kat odchylenia

Zadanie

Siatka dyfrakcyjna o 200 rysach na milimetrze oświetlona została światłem o długości 500 nanometrów. Obliczyć kąt ugięcia dla drugiego prążka interferencyjnego.

135. Siatka dyfrakcyjna - drugi prążek

Zadanie

Na siatkę dyfrakcyjną o stałej N pada prostopadle promień światła monochromatycznego. Promień ten ulega odchyleniu o kąt zależny od rzędu prążka, stałej siatki i długości fali świetlnej. Mierząc wielkości makroskopowe można obliczyć długość fali świetlnej padającej na siatkę dyfrakcyjną o znanej stałej.

330. Siatka dyfrakcyjna. Stała siatki. Prążki interferencyjne. Kąt ugięcia promienia.


ZadanieZnając długość fali światła przechodzącego przez siatkę dyfrakcyjną, kąt między promieniem tworzącym prążek z promieniem prostopadłym do siatki oraz rząd prążka, można obliczyć stałą siatki czyli również odległość między środkami sąsiednich szczelin.
333. Obliczyć stałą siatki

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęĽnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?