Strona na telefon

351. Energia fotonów światła jednobarwnego w elektronowoltach.

Inną wielkością charakteryzującą fale świetlne jest częstotliwość. Aby obliczyć częstotliwość fali trzeba prędkość fali podzielić przez długość tej fali. Dla światła bierzemy prędkość światła w próżni.

Optyka.

Światło.

Światło jako fala elektromagnetyczna.

Widmo światła widzialnego.

Długość fali świetlnej.

Prędkość światła w próżni.

Częstotliwość fali światła.

Foton - kwant promieniowania świetlnego.

Zakres długość fali świetlnej.

Od długości fali świetlnej zależy wrażenie barwy. W przypadku światła o ściśle określonym zakresie długości możemy mówić o barwie podstawowej.

Barwy podstawowe

czerwona,

pomarańczowa,

żółta,

zielona,

niebieska,

fioletowa.

Długość fal widzialnych zawierają się w zakresie od 380 nanometrów do 760 nanometrów.
Jeden nanometr to jedna miliardowa metra.

Inaczej można długości światła widzialnego zapisać jako mieszczące się w przedziale od 0,380 mikrometrów do 0,760 mikrometrów.
Jeden mikrometr równy jest jednej milionowej metra.

Długość fali oznaczamy małą grecką literą lambda.

Światło o barwie czerwonej ma długość fali z przedziału od 630 nanometrów do 760 nanometrów.

Światło o barwie pomarańczowej ma długość fali z przedziału od 600 nanometrów do 630 nanometrów.

Światło o barwie żółtej ma długość fali z przedziału od 560 nanometrów do 600 nanometrów.

Światło o barwie zielonej ma długość fali z przedziału od 450 nanometrów do 560 nanometrów.

Światło o barwie niebieskiej ma długość fali z przedziału od 420 nanometrów do 450 nanometrów.

Światło o barwie fioletowej ma długość fali z przedziału od 380 nanometrów do 420 nanometrów.

1. Długość fal świetlnych (widzialnych) jednobarwnych (prostych) w nanometrach.(49kB) 1. Długość fal świetlnych (widzialnych) jednobarwnych (prostych) w nanometrach.

2. Długość fal świetlnych jednobarwnych (prostych) w mikrometrach

(48kB) 2. Długość fal świetlnych jednobarwnych (prostych) w mikrometrach

3. Długość fal świetlnych (widzialnych) jednobarwnych (prostych) w metrach

(60kB) 3. Długość fal świetlnych (widzialnych) jednobarwnych (prostych) w metrach Inną wielkością charakteryzującą fale świetlne jest częstotliwość. Aby obliczyć częstotliwość fali trzeba prędkość fali podzielić przez długość tej fali. Dla światła bierzemy prędkość światła w próżni.

Prędkość światła w próżni jest stałą fizyczną - ma ona wartość c=299 792 458 metrów na sekundę. Do wielu obliczeń wystarczy przyjąć wartość przybliżoną - 300 000 000 metrów na sekundę albo 300 000 kilometrów na sekundę.

4. Częstotliwości fal świetlnych (widzialnych) jednobarwnych.(97kB) 4. Częstotliwości fal świetlnych (widzialnych) jednobarwnych.

5. Energia fotonów światła jednobarwnego w dżulach

(71kB) 5. Energia fotonów światła jednobarwnego w dżulach

6. Energia fotonów światła jednobarwnego w elektronowoltach.

(75kB) 6. Energia fotonów światła jednobarwnego w elektronowoltach

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?