Strona na telefon

351. Energia fotonów światła jednobarwnego w elektronowoltach.

Inną wielkością charakteryzującą fale świetlne jest częstotliwość. Aby obliczyć częstotliwość fali trzeba prędkość fali podzielić przez długość tej fali. Dla światła bierzemy prędkość światła w próżni.

Optyka.

Światło.

Światło jako fala elektromagnetyczna.

Widmo światła widzialnego.

Długość fali świetlnej.

Prędkość światła w próżni.

Częstotliwość fali światła.

Foton - kwant promieniowania świetlnego.

Zakres długość fali świetlnej.

Od długości fali świetlnej zależy wrażenie barwy. W przypadku światła o ściśle określonym zakresie długości możemy mówić o barwie podstawowej.

Barwy podstawowe

czerwona,

pomarańczowa,

żółta,

zielona,

niebieska,

fioletowa.

Długość fal widzialnych zawierają się w zakresie od 380 nanometrów do 760 nanometrów.
Jeden nanometr to jedna miliardowa metra.

Inaczej można długości światła widzialnego zapisać jako mieszczące się w przedziale od 0,380 mikrometrów do 0,760 mikrometrów.
Jeden mikrometr równy jest jednej milionowej metra.

Długość fali oznaczamy małą grecką literą lambda.

Światło o barwie czerwonej ma długość fali z przedziału od 630 nanometrów do 760 nanometrów.

Światło o barwie pomarańczowej ma długość fali z przedziału od 600 nanometrów do 630 nanometrów.

Światło o barwie żółtej ma długość fali z przedziału od 560 nanometrów do 600 nanometrów.

Światło o barwie zielonej ma długość fali z przedziału od 450 nanometrów do 560 nanometrów.

Światło o barwie niebieskiej ma długość fali z przedziału od 420 nanometrów do 450 nanometrów.

Światło o barwie fioletowej ma długość fali z przedziału od 380 nanometrów do 420 nanometrów.

1. Długość fal świetlnych (widzialnych) jednobarwnych (prostych) w nanometrach.

(49kB) 1. Długość fal świetlnych (widzialnych) jednobarwnych (prostych) w nanometrach.

2. Długość fal świetlnych jednobarwnych (prostych) w mikrometrach

(48kB) 2. Długość fal świetlnych jednobarwnych (prostych) w mikrometrach

3. Długość fal świetlnych (widzialnych) jednobarwnych (prostych) w metrach

(60kB) 3. Długość fal świetlnych (widzialnych) jednobarwnych (prostych) w metrach

Inną wielkością charakteryzującą fale świetlne jest częstotliwość. Aby obliczyć częstotliwość fali trzeba prędkość fali podzielić przez długość tej fali. Dla światła bierzemy prędkość światła w próżni.

Prędkość światła w próżni jest stałą fizyczną - ma ona wartość c=299 792 458 metrów na sekundę. Do wielu obliczeń wystarczy przyjąć wartość przybliżoną - 300 000 000 metrów na sekundę albo 300 000 kilometrów na sekundę.

4. Częstotliwości fal świetlnych (widzialnych) jednobarwnych.

(97kB) 4. Częstotliwości fal świetlnych (widzialnych) jednobarwnych.

5. Energia fotonów światła jednobarwnego w dżulach

(71kB) 5. Energia fotonów światła jednobarwnego w dżulach

6. Energia fotonów światła jednobarwnego w elektronowoltach.

(75kB) 6. Energia fotonów światła jednobarwnego w elektronowoltach

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.
Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?