Strona główna na komputer

352. Seria Balmera promieniowania elektromagnetycznego atomu wodoru w modelu atomu Nielsa Bohra

Własności atomu.
Składniki atomu.
Budowa atomu.
Najprostsze modele atomu.
Model atomu wodoru Bohra.


Model atomu Bohra pozwolił na powiązanie własności atomu z obserwowanymi wcześniej długościami fal.

Potwierdzenie własności fal emitowanych przez atomy pozwoliło na rozwój spektroskopii.

Seria Balmera promieniowania elektromagnetycznego atomu wodoru w modelu atomu Nielsa Bohra.

modelu atomu Nielsa Bohra

2. Energia atomu wodoru.

Całkowitą energię mechaniczną (klasyczną) możemy wyrazić przez wielkość ładunku i promień atomu oraz stałe fizyczne.

Energia ta ma wartość ujemną, ponieważ jest to energia układu związanego. Do rozerwania tego układu trzeba energii dostarczyć.

Energia atomu wodoru

Zmiana energii atomu jest dodatnia, gdy następuje pochłanianie energii (kwantu) - energia atomu rośnie.

Natomiast zmiana energii jest ujemna, gdy następuje emisja promieniowania (kwantu, fotonu) - energia atomu maleje.

Obserwacje wskazują, że dla atomów wodoru widmo promieniowania nie jest ciągłe (występują pojedyncze linie), więc nie może być dowolnych zmian promieni atomu wodoru.

Dla obliczenia promieni atomu trzeba wprowadzić dodatkowe założenie. Założenie to narzuca ograniczenie na wartość momentu pędu elektronu w atomie.

Założenie to mówi, że moment pędu elektronu w ruchu wokół jądra przyjmuje wartości ściśle określone (dyskretne), a najmniejsza wartość momentu pędu elektronu jest równa stałej Plancka podzielonej przez dwa pi.

3. Promień atomu wodoru w modelu Nielsa Bohra.

Promień atomu wodoru w modelu Nielsa Bohra

Energia atomu wodoru wyrażona jest przez stałe fizyczne - masę elektronu, ładunek elementarny, stałą Plancka, stałą proporcjonalności dla próżni w prawie Coulomba oraz przez zmienne - liczby naturalne.

4. Promieniowanie pochłaniane lub emitowane przez atom wodoru.

Promieniowanie pochłaniane lub emitowane przez atom wodoru

5. Atom wodoru emituje światło tylko o określonych długościach (częstotliwościach). Model Nielsa Bohra pozwala obliczyć częstotliwości i długości emitowanych fal.

Atom wodoru emituje światło tylko o określonych długościach (częstotliwościach)

6. Przy przejściu z orbity zewnętrznej na pierwszą otrzymujemy serię Lymana, mieści się ona w nadfiolecie

Przy przejściu na drugą orbitę (z dalszej) dostajemy serię Balmera. Mieści się ona w zakresie widzialnym. Zależność empiryczna opisująca serię Balmera znalazła swoje uzasadnienie w modelu Bohra budowy atomu wodoru.

Często oblicza się nie długość lub częstotliwość, a odwrotność długości fali - nazywaną czasami liczbą falową.

Zależność empiryczna opisująca serię Balmera znalazła swoje uzasadnienie w modelu Bohra budowy atomu wodoru

7.

W tablicach fizycznych podaje się długości fal w poszczególnych seriach widmowych. Seria Balmera obejmuje długości fal od około 360 nm do 660 nm.

Seria Balmera obejmuje długości fal od około 360 nm do 660 nm

Niels Bohr - twórca nowoczesnej koncepcji budowy atomu

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?