Strona na telefon

353. Satelita Ziemi - ruch pod wpływem pola grawitacyjnego centralnego.

Dynamika.
Grawitacja.
Pole grawitacyjne centralne.

Zadanie


Satelita o masie m=200 kg porusza się po orbicie kołowej na wysokości h=200 km nad Ziemią.
Jaka jest całkowita energia mechaniczna Emech satelity?
Jaka jest energia kinetyczna Ekin satelity?
Jaka jest prędkość liniowa vsatelity?
Jaki jest czas obiegu (okres obiegu) Tsatelity wokół Ziemi?

Oddziaływania w przyrodzie.
Oddziaływania podstawowe.
Grawitacja.
Powszechność grawitacji.
Prawo Newtona powszechnej grawitacji.
Ruch dwóch ciał pod wpływem siły grawitacji.
Satelita Ziemi.

Zadanie


Jaka jest całkowita energia mechaniczna satelity okrążającego Ziemię po orbicie kołowej o promieniu r?

Jaką prędkość liniową v ma ten satelita?
Jak długo trwa obieg całej orbity (jaki jest okres obiegu T)?

1. Wyprowadzenie zależności na prędkość satelity, energię kinetyczną, całkowitą energię mechaniczną i czas obiegu w zależności od promienia r orbity lub wysokości h nad powierzchnią Ziemi.


(63kB) 1. Wyprowadzenie zależności na prędkość satelity, energię kinetyczną, całkowitą energię mechaniczną i czas obiegu w zależności od promienia orbity lub wysokości nad powierzchnią Ziemi.

Zadanie rachunkowe


Satelita o masie m=200 kg porusza się po orbicie kołowej na wysokości h=200 km nad Ziemią.
Jaka jest całkowita energia mechaniczna Emech satelity?
Jaka jest energia kinetyczna Ekinsatelity?
Jaka jest prędkość liniowa vsatelity?
Jaki jest czas obiegu (okres obiegu) Tsatelity wokół Ziemi?

2. Obliczenie energii kinetycznej i całkowitej energii mechanicznej satelity na orbicie kołowej o promieniu r (wysokości nad powierzchnią Ziemi h).


(89kB) 2. Obliczenie energii kinetycznej i całkowitej energii mechanicznej satelity na orbicie kołowej o promieniu r (wysokości nad powierzchnią Ziemi h)

3. Obliczenie prędkości satelity poruszającego się po orbicie kołowej o promieniu r (wysokości h nad powierzchnią Ziemi h).(68kB) 3.        Obliczenie prędkości satelity poruszającego się po orbicie kołowej o promieniu r (wysokości nad powierzchnią Ziemi h)

4. Obliczenie czasu obiegu Tsatelity wokół Ziemi (okresu obiegu) w zależności od promienia orbity kołowej r (wysokości h nad powierzchnią Ziemi).(110kB) 4. Obliczenie czasu obiegu satelity wokół Ziemi (okresu obiegu) w zależności od promienia orbity kołowej r (wysokości h nad powierzchnią Ziemi)

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Z miasta A do B samochód przemieszczał się ze średnią szybkością v1=80 km/h. Drogę powrotną przebył z szybkością średnią v2=50 km/h. Jaka była średnia szybkość samochodu w czasie całej jazdy (czasu postoju nie wliczamy)?

Dwa kilogramy wody o temperaturze 10 stopni Celsjusza ogrzano do temperatury wrzenia w czajniku elektrycznym w ciągu 15 minut. Oporność R grzałki czajnika równa jest 25 omów. Jakim napięciem U zasilany był czajnik? Straty energii pomijamy. Ciepło właściwe wody c równe jest 4200 dżuli na kilogram i stopień Celsjusza. Rozwiązanie zadania

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?