Strona na telefon

354. Prawa Keplera.

Grawitacja.
Prawo powszechnego ciążenia.
Pole grawitacyjne centralne.

Zadanie


Hipotetyczne ciało niebieskie porusza się w odległości 100 jednostek astronomicznych od Słońca po orbicie kołowej.
Korzystając z prawa Keplera obliczyć prędkość v tego ciała oraz czas obiegu T wokół Słońca.

Grawitacja.
Prawo powszechnej grawitacji Newtona.
Zasady dynamiki Newtona.
Prawa Keplera.


Niżej rozwiązywane zadanie jest przykładem zastosowania modelu w fizyce. Rozpatrywany układ jest upraszczany do granic możliwości.

Podobnie postępują też inne nauki, np. ekonomia, socjologia.

Gorzej byłoby, gdyby uproszczenia takie stosował inżynier projektujący samochód lub lekarz kurujący chorego.

Rozpatrywać będziemy najprostszą możliwość - ciało niebieskie porusza się po orbicie kołowej wokół Słońca. Masa ciała jest niewielka w porównaniu z masą Słońca. Pomijamy oddziaływanie planet między sobą. Traktujemy też ciało obiegające Słonce jak pozbawione rozmiarów.

Zadanie


Hipotetyczne ciało niebieskie porusza się w odległości 100 jednostek astronomicznych od Słońca po orbicie kołowej.

Korzystając z prawa Keplera obliczyć prędkość vtego ciała oraz czas obiegu T wokół Słońca.

1. Wyprowadzenie zależności na czas obiegu T ciała wokół Słońca.(77kB) 1. Wyprowadzenie zależności na czas obiegu ciała wokół Słońca.

2. Obliczenie czasu obiegu T i prędkości v ciała wokół Słońca.


(93kB) 2. Obliczenie czasu obiegu i prędkości ciała wokół Słońca

3. Obliczenia z wykorzystaniem danych dotyczących obiegu Ziemi wokół Słońca.


(56kB) 3. Obliczenia z wykorzystaniem danych dotyczących obiegu Ziemi wokół Słońca.

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęĽnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Z miasta A do B samochód przemieszczał się ze średnią szybkością v1=80 km/h. Drogę powrotną przebył z szybkością średnią v2=50 km/h. Jaka była średnia szybkość samochodu w czasie całej jazdy (czasu postoju nie wliczamy)?

Dwa kilogramy wody o temperaturze 10 stopni Celsjusza ogrzano do temperatury wrzenia w czajniku elektrycznym w ciągu 15 minut. Oporność R grzałki czajnika równa jest 25 omów. Jakim napięciem U zasilany był czajnik? Straty energii pomijamy. Ciepło właściwe wody c równe jest 4200 dżuli na kilogram i stopień Celsjusza. Rozwiązanie zadania

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?