Strona na telefon

Zadanie


Lufa karabinu ma długość 400 mm. Pocisk wylatuje z lufy z prędkością 800 m/s.

Jakie było średnie przyspieszenie pocisku w lufie?

Jak długo pocisk poruszał się w lufie?

1. Wyprowadzenie zależności na średnie przyspieszenie pocisku w lufie i odpowiadający mu czas ruchu.


(41kB) 1. Wyprowadzenie zależności na średnie przyspieszenie pocisku w lufie i odpowiadający mu czas ruchu.

2. Obliczenie wartości średniego przyspieszenia i odpowiadającego mu czasu ruchu w lufie.


(56kB) 2. Obliczenie wartości średniego przyspieszenia i odpowiadającego mu czasu ruchu w lufie

3. Obliczenie energii kinetycznej i średniej siły działającej na pocisk w lufie.


Pocisk ma średnicę 6 mm i masę 3 g.
Jaką energię ma wylatujący z lufy pocisk?
Jaka średnia siła działała na pocisk w lufie?

(73kB) 3. Obliczenie energii kinetycznej i średniej siły działającej na pocisk w lufie.

4. Obliczenie średniego ciśnienia działającego na pocisk w lufie.


Pocisk ma średnicę 6 mm i masę 3 g.

Jakie średnie ciśnienie działało na pocisk w lufie?
(74kB) 4. Obliczenie średniego ciśnienia działającego na pocisk w lufie.

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Z miasta A do B samochód przemieszczał się ze średnią szybkością v1=80 km/h. Drogę powrotną przebył z szybkością średnią v2=50 km/h. Jaka była średnia szybkość samochodu w czasie całej jazdy (czasu postoju nie wliczamy)?

Dwa kilogramy wody o temperaturze 10 stopni Celsjusza ogrzano do temperatury wrzenia w czajniku elektrycznym w ciągu 15 minut. Oporność R grzałki czajnika równa jest 25 omów. Jakim napięciem U zasilany był czajnik? Straty energii pomijamy. Ciepło właściwe wody c równe jest 4200 dżuli na kilogram i stopień Celsjusza. Rozwiązanie zadania

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?