Strona na telefon

Zadanie


Lufa karabinu ma długość 400 mm. Pocisk wylatuje z lufy z prędkością 800 m/s.

Jakie było średnie przyspieszenie pocisku w lufie?

Jak długo pocisk poruszał się w lufie?

1. Wyprowadzenie zależności na średnie przyspieszenie pocisku w lufie i odpowiadający mu czas ruchu.


(41kB) 1. Wyprowadzenie zależności na średnie przyspieszenie pocisku w lufie i odpowiadający mu czas ruchu.

2. Obliczenie wartości średniego przyspieszenia i odpowiadającego mu czasu ruchu w lufie.


(56kB) 2. Obliczenie wartości średniego przyspieszenia i odpowiadającego mu czasu ruchu w lufie

3. Obliczenie energii kinetycznej i średniej siły działającej na pocisk w lufie.


Pocisk ma średnicę 6 mm i masę 3 g.
Jaką energię ma wylatujący z lufy pocisk?
Jaka średnia siła działała na pocisk w lufie?

(73kB) 3. Obliczenie energii kinetycznej i średniej siły działającej na pocisk w lufie.

4. Obliczenie średniego ciśnienia działającego na pocisk w lufie.


Pocisk ma średnicę 6 mm i masę 3 g.

Jakie średnie ciśnienie działało na pocisk w lufie?
(74kB) 4. Obliczenie średniego ciśnienia działającego na pocisk w lufie.

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Z miasta A do B samochód przemieszczał się ze średnią szybkością v1=80 km/h. Drogę powrotną przebył z szybkością średnią v2=50 km/h. Jaka była średnia szybkość samochodu w czasie całej jazdy (czasu postoju nie wliczamy)?

Dwa kilogramy wody o temperaturze 10 stopni Celsjusza ogrzano do temperatury wrzenia w czajniku elektrycznym w ciągu 15 minut. Oporność R grzałki czajnika równa jest 25 omów. Jakim napięciem U zasilany był czajnik? Straty energii pomijamy. Ciepło właściwe wody c równe jest 4200 dżuli na kilogram i stopień Celsjusza. Rozwiązanie zadania

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?