Strona na telefon

356. Dynamika - spis stron

Zasady dynamiki - spis stron

Mechanika jest podstawą całej fizyki.

Mechanikę można podzielić na
kinematykę
statykę
dynamikę.

Zasady dynamiki są uniwersalne. Można je stosować wszędzie i zawsze, jeśli uwzględnimy konieczne zastrzeżenia.

Zasady dynamiki są słuszne w układach inercjalnych.
Często zakładamy po cichu, że rozpatrywany układ jest inercjalny. Jeśli nie sprawdzimy tego to może być rozczarowanie.

11. Dynamika - tarcie. Siły tarcia, oporu ruchu.

Zadanie

Pocisk o masie m wylatuje z lufy o średnicy d=6mm i długości l=600mm z prędkością v=800m/s.

Jaka średnia siła wprawiała pocisk w ruch w lufie? jakie średnie ciśnienie działało na tylną powierzchnię pocisku?

ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,         RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,       Elektromagnetyzm,     Rzuty,    
14. Mechanika

56. Dynamika - zastosowania codzienne

Podstawą fizyki jest mechanika. Mechanikę dzielimy na dwa duże działy: kinematykę i dynamikę. Kinematyka zajmuje się opisem ruchu, dynamika odpowiada na pytania dotyczące przyczyn zmiany ruchu.

109. Dynamika

Wózek o masie M porusza się ze stałą poziomą prędkością v. W pewnej chwili na wózek spada pionowo kamień o masie m.

Jaka będzie prędkość układu wózek-kamień?

261. Pęd, zasada zachowania pędu.

Ciało o stałej masie m spoczywające do chwili t0=0 s w punkcie x0 zaczęło poruszać się po linii prostej pod wpływem stałej siły F. W ciągu działania siły (w czasie t) ciało przemieściło się do punktu x.

Przyjąć, że dane są:

F – wartość siły;

t - czas ruchu ciała;

x – przemieszczenie ciała.


Obliczyć:
1) prędkość końcową ciała;

2) prędkość średnią ciała;

3) przyspieszenie ciała;

4) masę ciała;

5) końcowy pęd ciała.

Obliczenia numeryczne wykonać dla wybranych wartości wielkości.


280. Dynamika. Zasady dynamiki. Ruch pod wpływem siły.Ruch prostoliniowy. Ruch ze stałym przyspieszeniem.

Ciało o stałej masie m poruszające się ze stałą prędkością do pewnej chwili t0=0s (do punktu x0=0) jest hamowane siłą o stałym kierunku i zwrocie.
W ciągu działania siły ciało przemieściło się do punktu x i zatrzymało się.

Przyjąć, że dane są:

m – masa ciała;

v0 – prędkość początkowa ciała;

x – końcowe położenie ciała.

Obliczyć:

1) przyspieszenie średnie ciała;

2) prędkość średnią ciała;

3) wartość średniej siły hamującej;

4) czas hamowania;

5) zmianę pędu ciała.

283. Ruch prostoliniowy opóĽniony.

Z równi o długości l i o znanym kącie nachylenia zsuwa się bez tarcia klocek.

Obliczyć:

- siłę zsuwającą;

- przyspieszenie ciała na równi;

- wartość prędkości na dole równi;

- siłę potrzebną do utrzymania klocka w ruchu jednostajnym.

Rozkład sił – bez siły reakcji podłoża na ciało.
Siłę ciężaru ciała rozkładamy na dwie siły do siebie prostopadłe:

- siłę równoległa do równi (siła “zsuwająca”);

- siłę prostopadłą do równi (siła nacisku ciała na równię).

291. Równia pochyła. Pole grawitacyjne. Siła nacisku. Siła reakcji podłoża. Rozkład siły na równi. Siła zsuwająca.

Z równi o długości l i o znanym kącie nachylenia zsuwa się klocek. Współczynnik tarcia klocka o równię jest równy f.

Obliczyć:

- siłę wypadkową działającą na klocek (nadającą przyspieszenie);

- przyspieszenie ciała na równi;

- wartość prędkości na dole równi;

- siłę potrzebną do utrzymania klocka w ruchu jednostajnym.

Określić warunki, w których:

- ciało będzie się zsuwać (rozpocznie ruch);

- ciało będzie stale spoczywać na równi.

292. Równia pochyła. Siła nacisku. Siła reakcji podłoża. Rozkład siły na równi. Siła zsuwająca. Siła tarcia.

Zadanie


Na poziomym, idealnie gładki i sprężystym, stole znajduje się układ złożony z dwóch klocków połączonych nieważką, nierozciągliwą nitką przerzuconą przez bardzo lekki, obracający się bez tarcia bloczek.

Obliczyć:
siłę wypadkową działającą na układ klocków (nadającą przyspieszenie);
przyspieszenie każdego ciała;
wartość prędkości tuż przed dotknięciem podłoża, jeśli stół ma wysokość h;
siłę potrzebną do utrzymania układu klocków w ruchu jednostajnym.

Określić warunki, w których:
ciała zaczną się poruszać (rozpoczną ruch);
ciało będzie stale spoczywać na stole.
Rozkład siły na równi. Siła zsuwająca. Krążek

Zadanie


Na ciało o stałej masie (nieznanej) działa siła wypadkowa o wartości F1. Ciało to porusza się z przyspieszeniem a1. Z jakim przyspieszeniem będzie poruszać się to ciało pod działaniem siły o wartości F2?

Obliczyć:
przyspieszenie ciała pod wpływem siły wypadkowej o wartości F2;
masę ciała.

294. Druga zasada dynamiki. Siła wypadkowa. Przyspieszenie ciała.

Zadanie


Pocisk o masie m wylatuje z lufy o średnicy 6 mm i długości 600 mm z prędkością 800 m/s.
Jaka średnia siła wprawiała pocisk w ruch w lufie? jakie średnie ciśnienie działało na tylną powierzchnię pocisku?

307. Wartości średnie wielkości opisujących ruch lub ciało w ruchu

Na ciało o stałej masie (nieznanej) działa siła wypadkowa o wartości F1. Ciało to porusza się z przyspieszeniem a1. Z jakim przyspieszeniem będzie poruszać się to ciało pod działaniem siły o wartości F2?

Obliczyć:

przyspieszenie ciała pod wpływem siły wypadkowej o wartości F2;

masę ciała.

311. Druga zasada dynamiki. Siła wypadkowa. Dodawanie sił. Przyspieszenie ciała.

Ciała o znacznych rozmiarach i małej masie spadają wolniej niż ciała masywne o małych rozmiarach. Przykładem jest tu ruch kamienia i ruch liścia w tych samych warunkach. Kamień spada znacznie szybciej niż liść. Powietrze wpływa w znaczący sposób na ruch ciała. Dokładniej to względny ruch ciała względem powietrza powoduje powstanie sił oporu ruchu.

313. Zasady dynamiki. Siły oporu ruchu. Opór powietrza.

Sprinter o masie 90 kg rozwinął prędkość 10 metrów na sekundę. Jaki pęd "ma" ten sprinter? Dokładniej byłoby zapytać - jaki jest pęd sprintera?
Zakładamy, że układem odniesienia jest wybrany punkt powierzchni Ziemi.

344. Pęd jako wielkość opisująca poruszające się ciało.

Lufa karabinu ma długość 400 mm. Pocisk wylatuje z lufy z prędkością 800 m/s.

Jakie było średnie przyspieszenie pocisku w lufie?
Jak długo pocisk poruszał się w lufie?

Przyspieszenie pocisku w lufie

Jaka jest całkowita energia mechaniczna satelity okrążającego Ziemię po orbicie kołowej o promieniu r?

Jaką prędkość liniową ma ten satelita?

Jak długo trwa obieg całej orbity (okres obiegu)?

Satelita Ziemi.

Oddziaływanie grawitacyjne utrzymuje w pobliżu Ziemi jej odwiecznego towarzysza - Księżyc.
Jak każde oddziaływanie również oddziaływanie grawitacyjne jest oddziaływaniem wzajemnym.
Jaką wartość ma siła przyciągania między Ziemią a Księżycem?

2. Grawitacja

Oblicz szybkość kątową z którą musiałaby się obracać Ziemia, aby ciała na równiku nic nie ważyły.

Ile godzin liczyłaby wówczas doba ziemska?

45. Grawitacja - zadanie. Od czego zależy ciężar ciała mierzony na Ziemi?

Wykaz tekstów dotyczących grawitacji i Układu Słonecznego - strony z zadaniami z grawitacji.

73. Grawitacja i układ Słoneczny

1. Planeta jest kulą o promieniu r.

2. Masa planety wynosi M i jest rozmieszczona równomiernie.

3. Satelita okrąża planetę po orbicie kołowej o promieniu R większym niż promień planety.

4. Planeta nie ma atmosfery - brak oporów ruchu.
Satelita na orbicie kołowej o promieniu R ma prędkość

220. Grawitacja i ruch satelity

Satelita o masie m okrąża Ziemię na orbicie o promieniu R i o środku okręgu w środku Ziemi.
Jak jest energia potencjalna satelity na orbicie o promieniu R, a jaka na orbicie o promieniu 4R? Jaka była zmiana energii potencjalnej p przy zmianie orbity? Podać wzór na różnicę tej zmiany i wzór na iloraz energii na obu orbitach.

223. Grawitacja - ruch satelity i energia potencjalna.

WyobraĽmy sobie planetę na której równiku ciało ma ciężar 2 razy mniejszy niż na biegunie. Gęstość planety jest znana.

Wyznaczyć okres obrotu planety dookoła własnej osi.

Zakładamy, że zjawiska zachodzą blisko powierzchni planety.

266. Okres obiegu planety.

Siła grawitacji na Ziemi przejawia się jako siła ciężkości nazywana inaczej ciężarem ciała. Ziemia ma ogromną masę w porównaniu do mas ciał spotykanych w życiu. Jaka jest wartość siły grawitacji dla dwóch mas 1000 tonowych, których środki odległe są od siebie o 20 metrów?

316. Grawitacja. Prawo powszechnej grawitacji.

Znając stałą grawitacji, promień Ziemi i przyspieszenie ziemskie (właściwie natężenie pola grawitacyjnego) można obliczyć masę Ziemi.

332. Masa Ziemi. Gęstość Ziemi.

Każde ciało jest Ľródłem pola grawitacyjnego. Pole to możemy scharakteryzować wektorem natężenia pola grawitacyjnego lub skalarem potencjału grawitacyjnego. Najczęściej będziemy uwzględniać wyłącznie wartość natężenia pola grawitacyjnego i nazywać ją będziemy przyspieszeniem grawitacyjnym, w przypadku ciała na Ziemi lub w jej pobliżu - przyspieszeniem ziemskim.

334. Wartość natężenia pola grawitacyjnego

Satelita porusza się w stałej odległości h = 200 km od powierzchni Ziemi.

Obliczyć:

* prędkość liniową satelity;

* czas obiegu (okres obiegu);

* przyspieszenie dośrodkowe.

338. Orbita kołowa. Prędkość na orbicie kołowej. Pierwsza prędkość kosmiczna.

Hipotetyczne ciało niebieskie porusza się w odległości 100 jednostek astronomicznych od Słońca po orbicie kołowej.

Korzystając z prawa Keplera obliczyć prędkość tego ciała, czas obiegu wokół Słońca.

Grawitacja. Prawo powszechnej grawitacji Newtona. Zasady dynamiki Newtona. Prawa Keplera.

3. Siła grawitacji Ziemia-Księżyc.

3. Siła grawitacji Ziemia-Księżyc

Tocząca się kulka o masie 200 g uderzyła w drewniany klocek i przesunęła go po poziomym torze na odległość 30 cm.
Siła tarcia klocka o podłoże wynosi 3 N.

Jaka była prędkość kuli w chwili uderzenia o klocek.

44. Ruch z tarciem - zadanie

Ciał zsuwa się po równi pochyłej ruchem jednostajnie przyspieszonym, gdy na ciało to działa stała siła wypadkowa różna od zera.

Sytuacja ta zachodzi wtedy, gdy ciało porusza się w dół równi i siła wypadkowej jest większa od zera (jest skierowana w dół równi - zgodnie ze zwrotem prędkości początkowej).

149. Ruch na równi pochyłej

W polu magnetycznym B porusza się proton po torze kołowym o promieniu r.

Obliczyć:
Prędkość protonu

158. Siła Lorentza 01 - Ruch ciał naładowanych w polu magnetycznym
W polu magnetycznym B porusza się proton po torze kołowym o promieniu r.

Zakładamy, że proton porusza się tylko pod wpływem pola magnetycznego.

Obliczyć:
Okres obiegu protonu

159. Siła Lorentza 02. Ruch ciał naładowanych w polu magnetycznym.

W wodzie zanurzone zostało pewne ciało. Pomiar siły wyporu działającej na ciało dał wynik 10 N. Jaka jest objętość tego ciała?

170. Siła wyporu - prawo Archimedesa

Dlaczego w zagadnieniach dotyczących budowy atomu pomijamy oddziaływania grawitacyjne?

Ile razy siła oddziaływania elektrostatycznego jest większa od siły oddziaływania grawitacyjnego w atomie wodoru?

245. Oddziaływania grawitacyjne i elektromagnetyczne - porównanie dla atomu wodoru

Dwa ładunki 8 nC (nanokulombów) i 10 nC znajdują się w odległości 0,02 m od siebie. Jaka jest siła ich wzajemnego oddziaływania?

295. Prawo Coulomba. Ładunek elektryczny. Oddziaływania elektryczne. Siły elektryczne.

Oba oddziaływania – grawitacyjne i elektrostatyczne opisane są podobnymi matematycznie prawami.
Oddziaływania grawitacyjne opisuje prawo powszechnej grawitacji Newtona, a oddziaływania elektrostatyczne opisuje prawo Coulomba.

Prawo powszechnej grawitacji Newtona mówi, że siła wzajemnego oddziaływania dwóch ciał zależy od iloczynu ich mas oraz od kwadratu odległości między tymi masami.

303. Porównanie oddziaływania grawitacyjnego i oddziaływania elektrostatycznego.

Miarą oddziaływania jest siła. Jednostką siły jest niuton N. Niuton jest jednostką złożoną definiujemy go jako iloczyn jednostki masy i jednostki przyspieszenia.

Jednostka przyspieszenia też jest jednostką złożoną – definiujemy ją jako iloraz jednostki długości i kwadratu jednostki czasu. Skąd taka komplikacja?

304. Przeliczanie jednostek

Odkształcenie sprężyste charakteryzuje się tym, że jego wielkość jest proporcjonalna do przyłożonej siły odkształcającej. Z równości wartości siły odkształcającej i siły sprężystości wynika proporcjonalność siły sprężystości do odkształcenia.

Współczynnik sprężystości nosi nazwę stałej sprężystości. Wymiarem stałej sprężystości jest niuton na metr.

Oznacza to, że sprężyna o stałej sprężystości równej 1 niuton na metr pod wpływem siły 1 niutona zmienia swoją długość o 1 metr (jak długa musi być tak sprężyna?!).

314. Odkształcenia sprężyste.

ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,         RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,       Elektromagnetyzm,     Rzuty,    

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Z miasta A do B samochód przemieszczał się ze średnią szybkością v1=80 km/h. Drogę powrotną przebył z szybkością średnią v2=50 km/h. Jaka była średnia szybkość samochodu w czasie całej jazdy (czasu postoju nie wliczamy)?

Dwa kilogramy wody o temperaturze 10 stopni Celsjusza ogrzano do temperatury wrzenia w czajniku elektrycznym w ciągu 15 minut. Oporność R grzałki czajnika równa jest 25 omów. Jakim napięciem U zasilany był czajnik? Straty energii pomijamy. Ciepło właściwe wody c równe jest 4200 dżuli na kilogram i stopień Celsjusza. Rozwiązanie zadania

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?