358. Termodynamika - spis

358. Termodynamika - spis

Strony z termodynamiki

Strony z termodynamiki

lub
49. Strony z termodynamiki

Zadanie

Gaz znajdujący się w zbiorniku pod pewnym ciśnieniem p1 w temperaturze T1 został ogrzany do wyższej temperatury T2.

Jakie jest nowe ciśnienie p1 gazu?
127. Przemiana izochoryczna

trzy stany skupienia

Zadanie

Ile cząsteczek gazu znajduje się w zbiorniku o pojemności V, jeżeli temperatura gazu wynosi T, a jego ciśnienie p.

Obliczenia wykonać dla tlenu i helu.

Przyjąć objętość zbiornika 6dm3 a ciśnienie 1000 hPa oraz temperaturę 300 K.

Podobne obliczenia wykonać dla objętości 5m3 i ciśnienia 60hPa i temperatury 270 K.
126. Podstawowe własności gazów - ilość cząsteczek
138. Termodynamika.
Mamy 1 kg wody o temperaturze 10 stopni C. Ile wrzącej wody trzeba do niej dolać, by otrzymana mieszanina miała temperaturę 30 stopni C.
Strony z termodynamiki

234. Bilans ciepła - zasada zachowania energii w procesach cieplnych

Ile ciepła trzeba dostarczyć kawałkowi lodu o masie 3 kg i temperaturze 0 stopni C, aby go zamienić w parę wodną o temperaturze 100 stopni C?
271. Zmiany stanu skupienia.

Zadanie

Obliczyć średnią szybkość cząsteczek azotu w temperaturze 300K. Masa molowa - masa jednego mola azotu (cząsteczek) - 0,028kg.

274. Teoria kinetyczno-molekularna.

Zadanie - przemiana gazowa

Podczas przemiany izochorycznej ciśnienie gazu wzrosło s razy.

Ile razy wzrosła średnia energia kinetyczna cząsteczek?

275. Energia kinetyczna (średnia) cząsteczek gazu doskonałego

Otwarty od dołu zbiornik znajduje się w wodzie. Zbiornik ma pojemność V i zawiera powietrze pod ciśnieniem atmosferycznym ogrzane do temperatury T1. Jaka objętość wody wpłynie do zbiornika, jeśli temperatura powietrza w zbiorniku obniży się do T2.

276. Termodynamika. Gaz doskonały. Równanie Clapeyrona – równanie stanu gazu doskonałego.

Zadanie - równanie Clapeyrona

W zbiorniku o objętości V znajduje się n=1 mol gazu doskonałego o temperaturze T.

Jakie ciśnienie gaz wywiera na ścianki zbiornika?

277. Ciśnienie gazu. Równanie Clapeyrona.

Ciśnienie określonej ilości gazu w zależności od objętości i temperatury.


Obliczyć ilość cząsteczek gazu doskonałego znajdujących się w naczyniu o pojemności V. Gaz wywiera na ścianki zbiornika ciśnienie p (równe ciśnieniu atmosferycznemu), w temperaturze t stopni Celsjusza?

278. Gaz doskonały. Ilość cząsteczek gazu.

Ilość cząsteczek gazu w określonych parametrach: objętość, ciśnienie i temperatura.


Obliczyć sprawność silnika cieplnego, jeżeli w ciągu jednego cyklu wykonał on pracę W i równocześnie przekazał do chłodnicy energię równą Q2.

279. Termodynamika. Silniki cieplne. Silnik Carnota.

Czy może istnieć silnik Carnota, który ma sprawność 60% a różnica temperatury Ľródła (grzejnicy) i chłodnicy jest równa 300 kelwinów? Jaką temperaturę miałby grzejnik (źródło)? Jaką temperaturę miałaby chłodnica?

323. Sprawność silnika Carnota. Temperatura źródła. Temperatura chłodnicy.

Zadanie - silnik Carnota

Grzejnik silnik Carnota ma temperaturę równa 800 kelwinów, a chłodnica temperaturę 400 kelwinów.

Jaką sprawność ma ten silnik Carnota (idealny)? Ile ciepła (energii wewnętrznej w procesie cieplnego przepływu) oddała ten silnik do chłodnicy jeśli wykonał użyteczną pracę 10 kilodżuli?

324. Sprawność silnika Carnota.

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym<

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia. Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?