Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

358. Termodynamika - spis

Strony z termodynamiki


Strony z termodynamiki

lub
49. Strony z termodynamiki

Zadanie


Gaz znajdujący się w zbiorniku pod pewnym ciśnieniem p1 w temperaturze T1 został ogrzany do wyższej temperatury T2.

Jakie jest nowe ciśnienie p1 gazu?
127. Przemiana izochoryczna

trzy stany skupienia

Zadanie


Ile cząsteczek gazu znajduje się w zbiorniku o pojemności V, jeżeli temperatura gazu wynosi T, a jego ciśnienie p.

Obliczenia wykonać dla tlenu i helu.

Przyjąć objętość zbiornika 6dm3 a ciśnienie 1000hPa oraz temperaturę 300K.

Podobne obliczenia wykonać dla objętości 5m3 i ciśnienia 60hPa i temperatury 270K.
126. Podstawowe własności gazów - ilość cząsteczek
138. Termodynamika.
Mamy 1kg wody o temperaturze 10 stopni C. Ile wrzącej wody trzeba do niej dolać, by otrzymana mieszanina miała temperaturę 30 stopni C.
Strony z termodynamiki

234. Bilans ciepła - zasada zachowania energii w procesach cieplnych

Ile ciepła trzeba dostarczyć kawałkowi lodu o masie 3 kg i temperaturze 0 stopni C, aby go zamienić w parę wodną o temperaturze 100 stopni C?
271. Zmiany stanu skupienia.

Zadanie


Obliczyć średnią szybkość cząsteczek azotu w temperaturze 300K. Masa molowa - masa jednego mola azotu (cząsteczek) - 0,028kg.

274. Teoria kinetyczno-molekularna.

Zadanie - przemiana gazowa


Podczas przemiany izochorycznej ciśnienie gazu wzrosło s razy.

Ile razy wzrosła średnia energia kinetyczna cząsteczek?

275. Energia kinetyczna (średnia) cząsteczek gazu doskonałego

Otwarty od dołu zbiornik znajduje się w wodzie. Zbiornik ma pojemność V i zawiera powietrze pod ciśnieniem atmosferycznym ogrzane do temperatury T1. Jaka objętość wody wpłynie do zbiornika, jeśli temperatura powietrza w zbiorniku obniży się do T2.

276. Termodynamika. Gaz doskonały. Równanie Clapeyrona – równanie stanu gazu doskonałego.Zadanie - równanie Clapeyrona


W zbiorniku o objętości V znajduje się n=1 mol gazu doskonałego o temperaturze T.

Jakie ciśnienie gaz wywiera na ścianki zbiornika?

277. Ciśnienie gazu. Równanie Clapeyrona.

Ciśnienie określonej ilości gazu w zależności od objętości i temperatury.


Obliczyć ilość cząsteczek gazu doskonałego znajdujących się w naczyniu o pojemności V. Gaz wywiera na ścianki zbiornika ciśnienie p (równe ciśnieniu atmosferycznemu), w temperaturze t stopni Celsjusza?

278. Gaz doskonały. Ilość cząsteczek gazu.

Ilość cząsteczek gazu w określonych parametrach: objętość, ciśnienie i temperatura.


Obliczyć sprawność silnika cieplnego, jeżeli w ciągu jednego cyklu wykonał on pracę W i równocześnie przekazał do chłodnicy energię równą Q2.

279. Termodynamika. Silniki cieplne. Silnik Carnota.

Czy może istnieć silnik Carnota, który ma sprawność 60% a różnica temperatury źródła (grzejnicy) i chłodnicy jest równa 300 kelwinów? Jaką temperaturę miałby grzejnik (źródło)? Jaką temperaturę miałaby chłodnica?

323. Sprawność silnika Carnota. Temperatura źródła. Temperatura chłodnicy.

Zadanie - silnik Carnota


Grzejnik silnik Carnota ma temperaturę równa 800 kelwinów, a chłodnica temperaturę 400 kelwinów.

Jaką sprawność ma ten silnik Carnota (idealny)? Ile ciepła (energii wewnętrznej w procesie cieplnego przepływu) oddała ten silnik do chłodnicy jeśli wykonał użyteczną pracę 10 kilodżuli?

324. Sprawność silnika Carnota.

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

 2013-05-03Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt