Strona główna na telefon

359. Zastosowanie równania Clapeyrona

Gaz rzeczywisty o masie m1 zajmuje w temperaturze T1 objętość V1.
Jaką temperaturę ma masa m2 tego samego gazu zajmująca objętość V2 pod tym samym ciśnieniem?

Termodynamika.
Gaz doskonały.

Przemiany gazowe.
Równanie stanu gazu doskonałego.

Równanie Clapeyrona.
Temperatura gazu.

Ciśnienie gazu.
Objętość gazu.

Stała gazowa.

Zadanie

Gaz rzeczywisty o masie m1 zajmuje w temperaturze T1 objętość V1.

Jaką temperaturę ma masa m2 tego samego gazu zajmująca objętość V2 pod tym samym ciśnieniem?

Rozwiązanie

Do rozwiązania zadania wykorzystamy prawa gazu doskonałego.

Oznacza to, że zakładamy niskie ciśnienie gazu i temperaturę wysoką w porównaniu z zerem bezwzględnym.

1. Wykorzystamy równanie Clapeyrona - równanie stanu gazu doskonałego.

(56kB) Wykorzystamy równanie Clapeyrona - równanie stanu gazu doskonałego.

2. Zastosowanie równania stanu gazu doskonałego do obliczenia ilości gazu.

(67kB) 2. Zastosowanie równania stanu gazu doskonałego do obliczenia ilości gazu

Do obliczenia temperatury drugiej masy tego samego gazu wystarczy więc znać masy obu gazów i zajmowane przez nie objętości pod tym samym ciśnieniem oraz temperaturę pierwszego gazu.

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?