Strona główna na telefon

360. Równanie Clapeyrona. Temperatura gazu.

Jaką masę gazu o masie molowej M można zmagazynować w zbiorniku o pojemności V w temperaturze T, jeśli maksymalne ciśnienie gazu w zbiorniku nie może przekraczać wartości p?

Termodynamika.
Gaz doskonały.

Przemiany gazowe.
Równanie stanu gazu doskonałego.

Równanie Clapeyrona.
Temperatura gazu.

Ciśnienie gazu.
Objętość gazu.

Stała gazowa.


Zadanie


Jaką masę gazu o masie molowej M można zmagazynować w zbiorniku o pojemności V w temperaturze T, jeśli maksymalne ciśnienie gazu w zbiorniku nie może przekraczać wartości p?

Rozwiązanie


Do rozwiązania zadania wykorzystamy prawa gazu doskonałego.

Oznacza to, że zakładamy temperaturę wysoką w porównaniu z zerem bezwzględnym.

1. Wykorzystamy równanie Clapeyrona - równanie stanu gazu doskonałego.(51kB) <h4>1. Wykorzystamy równanie Clapeyrona - równanie stanu gazu doskonałego.</h4>

Zadanie


Butla ma pojemność 0,050 metra sześciennego. Ciśnienie dopuszczalne w butli wynosi 5MPa. Ile azotu można pomieścić w tej butli w temperaturze 0 stopni Celsjusza?
Zastosowanie równania stanu gazu doskonałego do obliczenia ilości gazu.

Rozwiązanie


Wykorzystamy wyprowadzone wyżej zależności z równania stanu gazu doskonałego.

2. Zastosowanie równanie Clapeyrona - równania stanu gazu doskonałego do obliczenia ilości gazu.


(65kB) 2. Zastosowanie równanie Clapeyrona - równania stanu gazu doskonałego do obliczenia ilości gazu

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęĽnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?