Strona główna na telefon

362. Oddziaływania elektryczne. Prawo Coulomba.

Zadanie
Dwie naelektryzowane kulki w powietrzu działają na siebie z odległości d siłą F.

Obliczyć ładunki tych kul, jeśli wiadomo, że jedna z kul ma ładunek 4 razy większy niż druga.

Elektrostatyka.

Oddziaływania elektryczne.

Prawo Coulomba.

Stała proporcjonalności w prawie Coulomba.


Zadanie


Dwie naelektryzowane kulki w powietrzu działają na siebie z odległości d siłą F.

Obliczyć ładunki tych kul, jeśli wiadomo, że jedna z kul ma ładunek 4 razy większy niż druga.

Obliczenia wykonać dla F=90N i r=0,20m.

Rozwiązanie1. Prawo Coulomba.(98kB) 1. Prawo Coulomba.

Dwa kuliste ciała o niewielkich rozmiarach naelektryzowane są takimi samymi ładunkami o wartości 2 milikulombów.
Odległość między środkami tych ciał jest równa 20 centymetrów.
Obliczyć siłę działającą na każde z tych ciał.
Elektrony swobodne w przewodnikach metalicznych można potraktować jak gaz doskonały. Obowiązują wtedy prawa gazu doskonałego – między innymi prawo wiążące energię kinetyczną cząstki z temperaturą gazu.
Obliczyć średnią energię elektronu w temperaturze pokojowej.

2. Obliczenie wartości ładunku(77kB) 2. Obliczenie wartości ładunku

Znaki przy ładunkach możemy dobrać, gdy wiemy czy było to przyciąganie czy odpychanie.
Pełną odpowiedź mamy tylko, gdy interesuje nas wartość ładunku, ale nie jego znak.

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?